Diskriminering

Personer med en funktionsnedsättning har givetvis samma mänskliga rättigheter som alla andra. Däremot ger inte alltid samhället och vår omgivning oss möjligheter att utöva dessa.

Mänskliga rättigheter definieras ofta som vad som inte får göras mot någon människa och vad som bör göras för varje människa. För oss med en funktionsnedsättning handlar mänskliga rättigheter om vår rätt till fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället, läs mer här om diskriminering.

Är du diskriminerad?

Att bli diskriminerad innebär att man blir sämre behandlad än någon annan och behandlingen har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringen kan vara direkt, indirekt eller i form av trakasserier.

Vill du anmäla hittar du anmälningsblanketter på diskrimineringsombudsmannens hemsida eller kontakta vår förbundsjurist.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen innehåller sju diskrimineringsgrunder varav funktionshinder är en. Lagen täcker in de flesta områden i samhället förutom tillgänglighet.

Läs mer om diskrimineringslagen.

FN-konventionen

År 2006 antog FN Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Sverige har skrivit under och därmed åtagit sig att efterleva att personer med en funktionsnedsättning skall ha samma möjligheter och rättigheter i samhället, läs mer om FN konventionen.

SRF:s arbete mot diskriminering

"Vi hävdar alla människors lika värde och alla människors lika rätt. Ingen människa ska behöva finna sig i förtryck el-ler diskriminerande behandling. Med detta som utgångspunkt kräver vi synskadades rätt till full delaktighet i samhället och jämlika levnadsförhållanden."

  1. Är du diskriminerad?

  2. FN-konventionen

    I december 2006 antog FN en ny konvention om mänskliga rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

  3. Ny diskrimineringslag

    Den 1 januari 2009 trädde en diskrimineringslag i kraft. Samtidigt inrättades en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, som ska ha …

  4. Mer om diskriminering

    Synskadade upplever utanförskap, förmynderi och hinder för delaktighet i samhället på en rad områden.