Habilitering

Med habilitering menas insatser som barn som föds med synnedsättning behöver för att utvecklas till en självständig individ.

Alla barn som har en synnedsättning tillhör någon av landets syncentraler. Där får barnen bland annat prova ut och lära sig använda sina synhjälpmedel. Detta görs med fördel i grupp, vilket sker vid några syncentraler. Tillgång till psykosocialt stöd för barnen och deras familjer är viktigt och några syncentraler erbjuder det. Barn som förutom sin synnedsättning även har någon ytterligare funktionsnedsättning får även insatser från landstingens barnhabilitering. En habiliteringsplanering, som involverar barn och unga, är viktigt i arbetet med barnens/ungas utveckling av oberoende och självständighet.

Enligt den nya patientlagen från 1 januari 2015 förstärks barnens möjlighet till inflytande över vård och behandling som gäller dem själva. www.1177.se/patientlagen

SRF föreslår att resurserna samordnas

SRF anser att barnens behov skulle tillgodoses bättre ur ett helhetsperspektiv om syncentraler och barnhabiliteringar samarbetade systematiskt. Specialistteam med deltagande från båda håll skulle kunna ge barnen vad de behöver. Läs mer om vårt förslag här.

Läs Handus rapport Det blir mer stöd till barn och unga med synskador när kommun, landsting samarbetar [extern sida].

Externa länkar

Syncentraler

För mer information kontakta:

Cecilia Ekstrand, Barn-, utbildnings- och rehabiliteringsfrågor
Telefon: 08-39 91 19

  1. SRF:s syn på en bra habilitering