Marrakechfördraget

Marrakechfördraget innebär att anpassade versioner av böcker och syntolkning för personer med synskador och för personer med lässvårigheter ska få spridas, utan tillstånd, mellan olika länder.

Det kan röra sig om talböcker, punktskriftsböcker eller syntolkningar. Fördraget gäller i 25 länder. Det gäller i bland annat flera afrikanska och sydamerikanska länder samt i Canada. Det har kommit till stånd bland annat efter hårt påverkansarbete inom världsblindunionen, WBU.

Inom EU har det funnits delade meningar om avtalet ska ratificeras av varje enskilt land eller av unionen. Frågan ligger nu hos EU-domstolen. Ett förhandsbesked tyder på att det är EU som ska ratificera. I så fall skulle fördraget gälla i hela EU. Den svenska regeringen stödjer en sådan linje. Det gör också SRF.

Om exempelvis en bok läses in i Spanien och någon i Sverige vill låna den skulle antingen låntagaren själv eller ett svenskt bibliotek kunna låna boken från Spanien. Ett portugisiskt talboksbibliotek skulle kunna exportera böcker till Brasilien. I dagsläget krävs tillstånd genom någon form av avtal med upphosrättshavaren av en bok.

I ett remissvar till regeringen pekar SRF också på att Sverige skulle kunna bidra till att stärka tillgången till litteratur inom ramen för biståndssamarbetet. Fler nyanlända bör också kunna få tillgång till litteratur på sina modersmål om produktionen kan samordnas mellan olika länder.

Yttrande över remissen "EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering"

För mer information kontakta:

Henrik Götesson, IT- och konsumentfrågor 
Telefon: 08 - 39 91 49
E-post: henrik.gotesson@srf.nu