Jämställdhet

Kvinnor med synnedsättning har på många områden en sämre situation än synskadade män. Jämställdhetsperspektivet ska vara ett prioriterat inslag, både inom organisationen och i vårt utåtriktade arbete.

För att uppnå detta krävs både kvinnors och mäns aktiva medverkan.

Enligt Handus levnadsnivåundersökning från 2005 så har kvinnor med funktionshinder generellt sett något sämre levnadsvillkor än män med funktionshinder. De svarande kvinnorna har i genomsnitt fler funktionsnedsättningar eller kroniska sjukdomar än vad männen har. En högre andel av kvinnorna, än männen, har under de två senaste veckorna använt smärtstillande läkemedel, sömnmedel, antidepressiva medel eller lugnande medel.

Kvinnor har dessutom lägre inkomster än vad männen har. Nästan dubbelt så stor andel av kvinnorna än männen har en bruttoinkomst som är lägre än 13.333 kronor i månaden.

Det är vanligare att män arbetar heltid och har tillgång till bil och bor i villa, än vad kvinnorna gör.

Läs mer om den bristande jämställdheten i denna levnadsnivåundersökning [pdf].

Synskadades Riksförbund eftersträvar jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Genom vår gemensamma vision "Makten över våra liv" som kongressen antog 2011, försäkrar vi oss om att könsperspektivet inte tappas bort i vårt arbete.

En viktig uppgift för både män och kvinnor är att fortsätta det förändringsarbete som påbörjats som en följd av våra tidigare jämställdhetsplaner, "Nästa steg tillsammans" 1996 samt "Olika men ändå jämlika" år 2000.

Vi ska ha en jämn fördelning av makt och inflytande och stimulera till ett jämställt arbete inom SRF. Alla ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medlemmar inom alla plan i organisationen.

Vi ska utveckla våra mötesformer så att fler känner sig välkomna och delaktiga. Vi ska göra det möjligt för synskadade föräldrar med mindre barn att vara aktiva i SRF genom att se till att barnpassning ordnas på ett tillfredställande sätt.

Jämställdhetsarbete handlar om att motverka könsrelaterade orättvisor. Vi behöver därför synliggöra de könsskillnader som finns. Aktuella undersökningar visar särskilt stora skillnader när det gäller hälsa, arbetsliv, ekonomi, informationsteknik, stöd och service.

Jämställdhetsperspektivet ska ingå i vårt påverkansarbete för ett tillgängligt samhälle, i utbildningen av våra medlemmar och i vårt informationsarbete.

Kvinnor med synskada utsätts för samma könsdiskriminering som andra kvinnor. Därutöver utsätts synskadade kvinnor för diskriminering på grund av funktionsnedsättningen. Detta mer än dubblerar hindren att nå jämställdhet och jämlikhet.

SRF är med i Forum Kvinnor och Funktionshinder(FQ) för att öka samarbetet med andra grupper av kvinnor med funktionsnedsättning i Sverige. Vi är även aktiva i Nordiska Synskadeorganisationernas Kvinnokommitté, NKK. Både i Europa och världen i övrigt är SRF med och engagerar sig och påverkar genom European Blind Union (EBU) och World Blind Union (WBU).