SRF:s program

Ur SRF:s principprogram, antaget av kongressen 2014.

Att få en synnedsättning är ingenting man väljer. Vår funk­tionsnedsättning är en praktisk, social och psykologisk verklighet för oss, men den kan aldrig utgöra grunden för vår identitet. Vi är individer med olika förutsättningar, styrkor och möjligheter.

I konventionen om rättigheter för personer med funktions­nedsättning erkänns betydelsen av individuellt självbe­stäm­mande och oberoende, däribland friheten att göra egna val.

Tillgänglighet och användbarhet

"Universell utformning" betyder allas ansvar för att olika produkter, miljöer, program och tjänster i största möjliga utsträckning ska kunna användas av alla, utan anpass­ningar eller speciell utformning.

"Universellt utformande" ska inte utesluta jämlik tillgång till hjälpmedel och andra kompletterande insatser där sådana behov finns. För att detta ska fungera är lagligt skydd och särskilda stödåtgärder nödvändiga komplement.

Att genom otillgänglighet begränsa friheten för personer med synnedsättning är en diskriminerande handling. För att vi ska kunna delta på lika villkor som övriga samhälls­medborgare förutsätts att miljöer, teknik och service utgår från våra behov av tillgänglighet.

Det innebär att:

  • hela resan ska fungera med tillgång till anpassad teknik samt personlig service för ledsagning, bokning och biljettköp.
  • Digitala system för automatiserad betjäning från företag och för samhällsservice ska vara försedda med tal och tydliga knappsatser. Bilder och övrig grafik ska anpassas.
  • Personlig service och färdtjänst ska alltid utgöra en garanti när tillgängligheten inte fungerar för personer med synnedsättning.