Talande kösystem

SRF:s riktlinjer för talande kösystem, antagna av förbundsstyrelsen 2014-02-08 - 09.

Kösystem i affärer, på banker, apotek landsting och vårdcentraler är ofta otillgängliga för personer med synnedsättning. Några av våra problem i dag är att hitta platsen där vi kan få vår kölapp, hitta och veta vilken knapp vi ska trycka på för att bli betjänade, veta vilket nummer vi får och vilket det aktuella numret som betjänas är samt att veta vart vi ska gå när det väl är vår tur.

Det beror även på otillgängliga lösningar som för seende kan verka enkla. Som till exempel pekskärmar.

Som synsvag kan man använda en pekskärm om den har god kontrast mellan bakgrund och text, stora tecken och tydlig layout. Men som gravt synskadad eller blind blir det systemet helt otillgängligt om det inte har en fullt fungerande talsyntes.

För att kösystemen ska vara tillgängliga behöver man därför göra en del anpassningar.

Våra behov är:

  • Att kunna finna kösystemet med tydliga visuella och taktila ledstråk.
  • Att kösystemet är tillgängligt för gravt synskadade/blinda (tydligt kännbara samt uppmärkta knappar och tal).
  • Att kösystemet har talsyntes som läser upp det nummer vi fått, men även alla nummer som betjänas.
  • Att varje kassa har ett eget blinkande, ej bländande, ljus och en högtalare som ropar ut aktuellt nummer.

Ny teknik

Kösystem utvecklas kontinuerligt efter beställares krav och önskemål. Idag finns det möjligheter med pekskärmar och appar till smartphones. Synskadades Riksförbund är inte emot ny teknik, men det är viktigt att man redan i upphandlingsskedet tänker på att göra de ovan nämnda anpassningarna i de nya systemen så att kösystemen blir tillgängliga för alla användare.

Riktlinjerna kan laddas ned här.

SRF har också i enlighet med en kongressmotion (2011) skickat en skrivelse till ett antal myndigheter om våra möjligheter som synskadade att använda talande kösystem. I skrivelsen står det bland annat om att vi ser det som diskriminerande att myndigheter och företag inte gör något för att förbättra tillgängligheten för personer med synnedsättning.

Vidare står det, att SRF därför begär att privata företag, banker och apotek, uppdaterar sina kösystem till talande kösystem, att SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) arbetar för att alla kösystem i landstingens och kommunernas verksamheter ska ha en talfunktion samt att Myndigheten för delaktighet (MFD) före detta Handisam granskar alla myndigheters tillgänglighet vad gäller kösystem.

Förutom till dessa myndigheter har skrivelsen skickats till Svensk Handel, Konsumentverket, Apotekens Service AB och Svenska Bankföreningen.

Skrivelsen är undertecknat av vår förbundsordförande Håkan Thomsson och distrikt och lokalföreningar i SRF har fått den och får använda den för agerande ute i landet.

Läs eller ladda ned skrivelsen här.

Glädjande är att ett av apoteksbolagen har börjat iinföra talande kösystem.