Vårt arbete 2015-2017

Ur SRF:s verksamhetsinriktning 2015-2017.

Tillgänglighet och användbarhet i synskadades vardag

Tillgänglighet och användbarhet har olika innebörd bero­ende på vem man är och vilken livssituation man har. Vi tycker inte att synskadeperspektivet kommit med i tillräcklig utsträckning i diskussionerna kring ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Här behövs en ökad tydlighet, och den måste vi själva bidra till.

Vi ska arbeta för tillgänglighet och användbarhet i den fy­sis­ka miljön och inom IT-området. Möjligheten att använda automater, köksutrustning och liknande måste finnas även för synskadade. Där individen har behov av det, ska använd­barhet uppnås genom tillgång till personlig service.

För att fördjupa kunskapen om synskadades situation och kunna mäta förändringar kommer undersökningar kring tillgänglighet och användbarhet för synskadade att genom­föras såväl i början som i slutet av kongressperioden.

Mål för kongressperioden:

  • att ha ingått överenskommelser med minst tre stora dagligvarukedjor för att underlätta för synskadade att handla samt att alltid ha tillgång till personlig service,
  • att fördubbla antalet synskadade som upplever att de kan ta del av information och utföra ärenden via Internet/­smartphone,
  • att fler synskadade generellt upplever resande och gatumiljö som något användbart och tryggt,
  • att det tas fram nationella riktlinjer för kösystem så att de blir användbara för personer med olika grader av synnedsättning,
  • att alla bankomater har en fungerande talfunktion,
  • att alla nya automater fungerar bra att använda som synskadad.

Stöd i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vårt arbete under 2015.