Rehabilitering

En synnedsättning har konsekvenser av både psykologisk och praktisk natur för individen, familjen och vännerna.

Den psykologiska påfrestningen är ofta mycket stor och självkänslan påverkas negativt. För att återfå självförtroende och oberoende måste personen få stöd och hjälp, rehabilitering. Rehabilitering är att lära och träna sin förmåga, såväl socialt, psykologiskt och praktiskt, för att minska svårigheterna som följer av en synnedsättning. Detta görs med fördel i grupp, vilket de flesta syncentraler erbjuder.

Målet är att personen ska lära sig att leva med sin synnedsättning, och behärska de nya sätt som krävs för att hantera vardagen. Tekniska hjälpmedel underlättar många saker, och träning med hjälpmedel är därför en viktig del av rehabiliteringen. Vad en person behöver kunna och vilken träning som krävs varierar. Det handlar om vilken synnedsättning personen har, familjesituation, ålder, yrke, intressen med mera. Personliga förhållanden ändras också över tid, och vid större förändringar kan det behövas en ny rehabiliteringsperiod.

SRF:s rehabiliterande roll kan inte nog understrykas. Ett aktivt deltagande inom SRF ger ökat självförtroende och naturlig träning på många olika områden.

Synskadades Riksförbund har en vision, att rehabilitering ska gör en person trygg, säker och kapabel att leva aktivt med fullt deltagande i samhället.

Huvudansvaret för rehabiliteringen ligger på landstingens syncentraler. SRF har genomfört en öppen jämförelse av rehabiliteringen i Sverige. Läs jämförelsen mellan landstingen här

SRF anser att även kommunerna har en viktig roll i att ge synskadade det stöd de behöver för att uppnå full delaktighet i samhället. SRF arbetar därför med att utveckla det kommunala stödet till synskadade.

Så här står det i FN-konventionen om rehabilitering

För mer information kontakta:

Cecilia Ekstrand, Barn-, utbildnings- och rehabiliteringsfrågor
Telefon: 08-39 91 19

  1. Vision för habilitering och rehabilitering

    Synskadades Riksförbund har en vision.

  2. Kommunal support