Resande

En synskada leder till svårigheter att orientera sig, särskilt i främmande miljöer.

En synskada innebär också att man har svårt att ta del av visuell information. Dessa svårigheter är ofta påtagliga när vi ska resa.

Problemen beskrivs oftast som praktiska tillgänglighetsfrågor, men man måste också ta hänsyn till individuella skillnader att ta sig fram på egen hand samt dagens stressiga trafikmiljö. Man måste se faktorerna tillgänglighetskrav, individuella förutsättningar, behov av personlig service, ytterligare funktionsnedsättning, och extra koncentrationskrav som en helhet. Våra förutsättningar att kunna resa självständigt kan därför skifta från tillfälle till tillfälle. Valet mellan färdtjänst eller kollektiva färdmedel är därför inte så enkelt. Alternativen att promenera, ta cykeln eller den egna bilen, saknas oftast. En del behöver därför alltid åka färdtjänst. Andra kan ofta åka kollektivt, men behöver färdtjänsten för att ta sig till en ny plats eller för att "spara energi" under resan.

En fullt tillgänglig kollektivtrafik leder inte till att behovet av särskilda trafiklösningar för personer med funktionsnedsättning försvinner. Sannolikt kommer det alltid att finnas människor som behöver färdtjänst.

Läs mer om färdtjänst här.

En grundförutsättning för att synskadade ska kunna använda den allmänna kollektivtrafiken är att den är tillgänglig. En tillgänglig kollektivtrafik förutsätter att det finns fungerande linje, hållplats och destinationsutrop och rätt utformade skyltar och displayer. En förutsättning är också att det är möjligt att köpa biljet på ett tillgängligt sätt.

Läs mer kom tillgänglig kollektivtrafik här.

Som synskadad måste man känna till miljön väl för att kunna resa. Faktorer såsom årstid eller tid på dygnet kan påverka förutsättningarna att resa för personer som är synsvaga. För gravt synskadade eller blinda blir resan meningslös om man inte kan ta sig de sista metrarna från den hållplats man kommer till och fram till slutdestinationen.

När man som synskadad åker allmän kollektivtrafik är personlig service i form av ledsagning många gånger en förutsättning. Ledsagning innebär att man får hjälp av en person från en plats i anslutning till stationen, resecentret eller hållplatsen ombord på fordonet eller vid byte av fordon. Detta brister idag på grund av att många aktörer delar på ansvaret.

Läs mer om ledsagning här. Särskilt om ledsagning inom kollektivtrafiken.

För mer information kontakta:

Jimmy Pettersson, Tillgänglighet till den fysiska miljön och resefrågor 
E-post: jimmy.pettersson@srf.nu

  1. Tillgänglig kollektivtrafik

    Att ha nedsatt syn eller att helt sakna synförmåga innebär att det är svårt att orientera sig och att ta del av information. Dessa svår…

  2. Färdtjänst

    Färdtjänsten måste bygga på rätten att kunna resa och förflytta sig oberoende, tryggt och säkert. Detta oberoende av det positiva i att…