”Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning” granskas

Synskadades Riksförbund granskar regeringsförslaget om den nya merkostnadsersättning som från och med den 1 november 2018 föreslås ersätta dagens handikappersättning för gravt synskadade och blinda.

Den 23 november överlämnade regeringen lagförslaget ”Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning” till lagrådet.
Länk till regeringsförslaget som även omfattar ett nytt omvårdnadsbidrag.

Synskadades Riksförbunds slutsatser

  • Dagens handikappersättning ersätts med en så kallad merkostnadsersättning. Endast faktiska kostnader som direkt kan kopplas till funktionsnedsättningen ska ersättas. 
  • Schablonen för personer med grav synnedsättning och grav hörselnedsättning tas bort.
  • Personer som idag har tillsvidarebeslut om handikappersättning påverkas inte.
  • För de som har tidsbegränsade beslut kommer övergångsregler börja gälla från och med 1 maj 2021.
  • Som tidigare ska omprövning ske om faktiska förhållanden ändras.
  • Hjälpbehovet tas bort som grund för att vara berättigad till ersättning.
  • Det kommer fortfarande att beviljas ersättning för kostnader för hjälpbehov som finns i den dagliga livsföringen och som kan kopplas till funktionsnedsättningen.
  • En ny paragraf föreslås i lagen där områden/kostnadsslag som kan ersättas pekas ut. Några av dessa områden är slitage/rengöring, resor och hjälpbehov i den dagliga livsföringen.
  • Försäkringskassans föreskrifter och vägledningar samt domstolspraxis kommer även framöver vara viktiga underlag för handläggarna på Försäkringskassan.
  • Om personer med synnedsättning kommer få det svårare att erhålla merkostnadsersättning, eller ifall gravt synskadade/ blinda generellt får en lägre ersättning än idag, går inte att säga utifrån lagrådsremissen.

Bestämmelserna beräknas gälla från den 1 november 2018.