Mot en svart botten med gula prickar står det #säkrahandkappersättningen
Skriv till socialministern och ledamöter i socialförsäkringsutskottet vad slopandet av handikappersättningen betyder för synskadade.

Namninsamling för #säkrahandikappersättningen

Enligt information Synskadades Riksförbund fått från Socialdepartementet så lämnar regeringen den 9 november ett lagförslag som bland annat innebär avskaffande av den så kallade handikappersättningen. Vill du agera för att försöka stoppa detta förslag från regeringen?

Idag får man som gravt synskadad ett månatligt bidrag för att täcka de extra kostnader i vardagen som uppstår till följd av funktionsnedsättningen.

Regeringen vill ersätta det nuvarande systemet med ett nytt där man inte ska få räkna in sitt hjälpbehov samt där varje enskild person detaljerat ska redovisa sina merkostnader till Försäkringskassan.

Vill du agera för att försöka stoppa detta förslag från regeringen?

Skicka då snarast följande text och beskriv gärna med egna ord hur förslaget kan komma att drabba dig eller personer i din närhet.

”Regeringens planerade förändringar av den nuvarande handikappersättningen hotar synskadades ekonomi, vardagsliv och personliga integritet. Jag vill med kraft protestera mot en politik som minskar egenmakt och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning.

Att inte kunna få räkna in i sina merkostnader sitt hjälpbehov, exempelvis ersättning till ledsagare, få synstöd, användning av taxi eller extrakostnader för att kunna åka på semester eller rekreation, är helt obegripligt och oacceptabelt.

Vid en jämförelse med barnbidraget exempelvis blir orimligheten tydlig. Ingen skulle komma på tanken att kräva av barnfamiljer att i detalj redovisa hur de använder barnbidraget samt att kostnaderna inte får kopplas till just att man har barn.

Medelinkomsten bland synskadade är betydligt lägre än bland befolkningen i stort, även bland synskadade som har ett arbete. För den med låg inkomst, som inte enkelt kan redogöra för sina utgifter i detalj och som inte kan argumentera för sig, kommer försämringen bli mycket kännbar. Risken för ökat utanförskap, mindre självständighet och sämre psykisk hälsa är uppenbar.

Jag kräver att förslaget justeras så att dels hjälpbehovet tydligt får medräknas vid merkostnader samt att schablonformen för gravt synskadade och dövblinda skall vara kvar.”

(Egna ord)

(Namn, efternamn, ort)

Skicka brevet snarast till de fem nedanstående adresserna:

1. Annika Strandhäll (S), socialminister, e-post: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

samt

2. Therese Svanström Andersson, statssekreterare, e-post: socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

3. Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande socialförsäkringsutskottet, e-post: fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se

4. Kerstin Nilsson (S), ledamot socialförsäkringsutskottet, e-post: kerstin.nilsson@riksdagen.se

5. Rickard Persson (MP), ledamot socialförsäkringsutskottet, e-post: rickard.persson@riksdagen.se

Handikappersättningen föreslås ersättas med en merkostnadsersättning - bakgund

Idag får man som gravt synskadad ett månatligt bidrag för att täcka de extra kostnader i vardagen som uppstår till följd av funktionsnedsättningen.

Regeringen vill ersätta det nuvarande systemet med ett nytt där man inte ska få räkna in sitt hjälpbehov samt där varje enskild person detaljerat ska redovisa sina merkostnader till Försäkringskassan.

Detta är i sig en omöjlighet då förutsättningar saknas för prisjämförelser. Som blind/gravt synskadade är man oftast tvungen att söka dyrare lösningar för att få tillgång till vardagstjänster och service utan att ha möjlighet att göra prisjämförelser.

Vid en jämförelse med exempelvis barnbidraget blir orimligheten tydlig. Ingen skulle komma på tanken att kräva av barnfamiljer att i detalj redovisa hur de använder barnbidraget samt att kostnaderna inte får kopplas till just att man har barn.
Att inte kunna få räkna in sitt hjälpbehov, exempelvis ersätta ledsagare, få synstöd, användning av taxi eller extrakostnader för att kunna åka på semester eller rekreation, är helt obegripligt och oacceptabelt.

Delta i namninsamlingen #säkrahandikappersättningen