Tre runda bilder med händer som skriver på ett tangentbord, sedlar och händer som undersöker en person med stetoskop.

Jobbet, pengarna och hälsan

Utsattheten ökar bland synskadade. Trenden mot ökad utsatthet måste brytas. Det är den ofrånkomliga slutsatsen av Sifos levnadsnivåundersökning bland synskadade 2018.

 • Arbetslösheten är skyhög och ökar bland synskadade
 • Ekonomin är mycket ansträngd för många
 • Konsekvenserna är sämre fysisk och psykisk hälsa. 

Så ser verkligheten ut idag. För att bryta trenden presenterar vi en rad konkreta förslag på hur vägen till ökad delaktighet kan breddas. 
Levnadsnivåundersökningen Jobbet, pengarna och hälsan genomfördes våren 2018 av Kantar Sifo på uppdrag av Synskadades Riksförbund.

I arbete

I hela befolkningen: 82 procent
Bland synskadade: 47 procent

I Sifo-undersökningen uppger 47 procent av Synskadades Riksförbunds medlemmar att de förvärvsarbetar på hel- eller deltid. Det är 35 procentenheter lägre än för befolkningen i stort. 

Dessutom är trenden negativ: bland synskadade har arbetslösheten ökat med
5 procentenheter sedan de mätningar som gjordes 2005 och 2012.

Så trots högkonjunktur i landet är det lågkonjunktur på arbetsmarknaden för synskadade.

Ekonomi

Svårigheter att betala löpande utgifter:
i hela befolkningen 3,5 procent
bland synskadade 13 procent 

Många synskadade har någon gång under de senaste tolv månaderna haft svårigheter att betala löpande utgifter som hyra, lån eller andra fasta räkningar. Det är nästan fyra gånger vanligare bland personer med synnedsättning än i befolkningen som helhet. 

Ett genomgående mönster är att kvinnor har större ekonomiska svårigheter än män. Synskadade under 65 år är mer utsatta än äldre. Det kan sannolikt kopplas till försämrade möjligheter på arbetsmarknaden och neddragningar inom sjukförsäkringen.

Hälsa

Bland synskadade säger endast varannan att deras hälsa är god, och hälsoproblem är såväl fysiska som psykiska. 

 • 49 procent har värk i skuldror, nacke eller axlar
 • 46 procent har rygg- eller höftsmärtor
 • 46 procent har sömnbesvär
 • 35 procent har besvär av ängslan, oro eller ångest. 

Bakom dessa tal ligger orsaker som lägre sysselsättningsgrad och större oro för att förlora jobbet, ekonomisk otrygghet, diskriminering och bristande tillgänglighet som försämrar livskvaliteten.

Lägre sysselsättningsgrad + sämre ekonomi = högre grad av ohälsa.

Bryt trenden – öka delaktigheten

Arbete

 • Inrätta ett nationellt kunskapscenter för att ge synskadade rätt stöd till arbete.
 • Ta fram en långsiktig handlingsplan för att arbetasgivare ska anställa fler med synnedsättning.
 • Lägg allt ansvar för arbetstekniska hjälpmedel på Arbetsförmedlingen och förenkla processen för att få hjälpmedel.

Ekonomi

 • Utforma insatser för att stötta de mest utsatta, däribland personer med synnedsättning som varken arbetar, studerar eller har sjuk- eller aktivitetsersättning.
 • Inför ett gemensamt högkostnadsskydd för sjukvård, läkemedel och hjälpmedel, för att minska den ekonomiska bördan för personer med ansträngd ekonomi.

Hälsa

 • Förtydliga LSS, så att gravt synskadade och personer med dövblindhet kan få stöd i form av ledsagarservice och annat synstöd. 
 • Förbättra färdtjänsten så att synskadade kan delta i samhället som andra.
 • Kräv ökad samordning mellan landsting och kommuner för att ge synskadade ett bättre stöd.

Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 1000 synskadade medlemmar. Jämförande siffror för hela befolkningen är hämtade från nationella enkäter, som Statistiska centralbyrån och Folkhälsomyndigheten genomför.

Ladda ner Jobbet, pengarna och hälsan 2018 (pdf)

Ladda ner Jobbet, pengarna och hälsan 2018 (word)