Yttranden och remissvar

Synskadades Riksförbunds yttranden med anledning av officiella skrivelser:

Remissvar över betänkandet SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (text)

Remissvar över betänkandet SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (pdf)

Remissyttrande: Förslag om nationell högspecialiserad vård (text).

Yttrande över departementsskrivelsen Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (text).

Remissvar gällande betänkandet Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen Ju2021/00355 (text)

Remissvar gällande betänkandet Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen Ju2021/00355 (pdf)

Remissyttrande på betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag SOU 2020:47

Remissvar: Översyn av insatser enligt LSS, SOU 2018:88, S2019/00088/SOF

Yttrande över remiss Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020

Remisvar God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem 2020 

Yttrande över remissen Översyn av yrket personlig assistent SOU 2020 01

Yttrande över En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden, SOU 2018:70, Dnr 2018/04805/FST

Yttrande över Samspel för hälsa, Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring, SOU 2018:80, Dnr S2018/05708/SF

Yttrande över betänkandet av utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning, SOU 2019:4, dnr U2019/00243/S

Remissvar: Styrkraft i funktionshinderspolitiken, SOU 2019:23, dnr S2019/02213/FST

Remissyttrande över ”Demokratins skattkammare - förslag till en nationell biblioteksstrategi”, dnr Ku2019/00550/KO.Yttrande över förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige (Ds 2019:4)

Remissyttrande över DIGG:s förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (dnr 2019:44)

Remissvar MR-institution 2019

Remissvar Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle SOU 2019

Remissvar om promemorian "Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet" (DS 2017:60) Diarienummer: Fi2016/04244/DF

Remissvar om förslaget till ändring i regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken, diarienummer 1810-2017/18

Remissvar "Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning" (DS 2017:52) Dnr Ju2017/08388/L3

Remissbesvarar gällande medieutredingens slutbetänkande (SOU 2016:80)

Yttrande över Myndigheten för delaktighets förslag till ny funktionshinderstrategi, En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle, 2016/04598/FST

Remissvar på Ju2016/06404/L EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering, dvs rätt till tillgängliga medier [pdf]. Samma remissvar [doc]

Remissvar på SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden