Yttranden och remissvar

Synskadades Riksförbunds yttranden med anledning av officiella skrivelser:

Remissvar om promemorian "Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet" (DS 2017:60) Diarienummer: Fi2016/04244/DF

Remissvar om förslaget till ändring i regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken, diarienummer 1810-2017/18

Remissvar "Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning" (DS 2017:52) Dnr Ju2017/08388/L3

Remissbesvarar gällande medieutredingens slutbetänkande (SOU 2016:80)

Yttrande över Myndigheten för delaktighets förslag till ny funktionshinderstrategi, En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle, 2016/04598/FST

Remissvar på Ju2016/06404/L EU-kommissionens förslag till modernisering av EU:s upphovsrättsreglering, dvs rätt till tillgängliga medier [pdf]. Samma remissvar [doc]

Remissvar på SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden

Yttrande över Socialdepartementets skrivelse 2015:58 om reformerade stöd

Remissvar på SOU 2015:97 Att välja yrke

Remissyttrande om Näringsdepartementets pm 2013:02 om intelligenta transportsystem

Remissvar på Myndighetens för radion och TV rapport 2012 om vidaresändningsplikt för tv-sändning

Yttrande till TPB/MTM om gallring, dnr 81/2012

Remissvar på SOU 2012:31 Sänkta trösklar - högt i tak

Yttrande över SOU 2012:59 Nya villkor för public service

Remissvar på SOU 2012:92 Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd

Remissvar på Kulturdepartementets pm 2011:40 om ändringar i Radio- och TV-lagen

Synpunkter på SOU 2011:19 Tid för snabb flexibel inlärning

Yttrande över SOU 2011:77 Fritt val av hjälpmedel

Remissvar 2009 på Vägverkets/Banverkets förslag till nationellt system för ledsagning "Projekt koll framåt"

Yttrande över Miljödepartementets förslag 2009:2171 om ny plan- och bygglag

Yttrande över SOU 2009:16 Kulturutredningen

Yttrande över SOU 2009:81 lag om resenärers rättigheter

Yttrande 2008 över Boverkets förslag till certifieringsregler för sakkunniga

Yttrande 2008 över Boverkets förslag till bestämmelser om enkelt avhjälpta hinder

Yttrande över Utbildningsdepartementets betänkande 2008:13 En ny betygsskala

Remissvar på Socialdepartementets betänkande 2008:23 om FN-konventionen

Svar på Socialstyrelsens regelverk 2008:127 för statsbidrag

Remissvar på SOU 2008:64 Radio och TV i allmänhetens tjänst

Yttrande över SOU 2008:68 Bygg helt enkelt

Remissvar på SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra

Yttrande över SOU 2008:97 Styr samverkan för bättre service

Yttrande över SOU 2008:116 om ny radio- och tv-lag

Remissvar 2007 på Banverket förslag om nationellt system för ledsagning i resandet

Yttrande över Näringsdepartementets pm 2007:18 om betaltjänster

Remissvar på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 2007:01

Yttrande om SOU 2007:87 Statliga specialskolor

Yttrande 2006 över direktiven till specialskoleutredningen

Yttrande över Finansdepartementets förslag 2006:6773 om säkert elektroniskt informationsutbyte

Remissvar på SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning

Remissvar på SOU 2006:45 Tänk framåt

Remissvar på Socialdepartmentets folkhälsopolitiska rapport 2006:12

Remissvar på SOU 2005:1 Radio och tv i allmänhetens tjänst

Yttrande över SOU 2005:75 Tjänstehundsutredningen

Yttrande över SOU 2005:77 Får jag lov?

Yttrande över SISUS förslag 2004:61 om bidrag till studerande

Remissvar på SOU 2004:54 Handikappolitisk samordning

Remissvar på SOU 2004:103 LSS

Remissvar på SOU 2004:111 Ny vallag

Remissvar till Justitiedepartementets skrivelse 2003:35 om upphovsrätten

Yttrande över SOU 2003:15 Läromedel

Yttrande över SOU 2003:87 Färdtjänsten och riksfärdtjänsten

Remissvar på SOU 2003:91 Äldrepolitik

Synpunker på SOU 2003:123 Utvecklingskraft för hållbar välfärd

Yttrande över Utbildningsdepartementets skrivelse 2002:127 Stöd till vuxnas lärande

Yttrande över SOU 2002:27 Mål i mun

Yttrande över SOU 2002:43 Ett utvidgat skydd mot diskriminering

Yttrande över SOU 2002:106 Visstidsutbildning vid statliga resurscenter

Yttrande över SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap

Yttrande över SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet

Remissvar 2001 på Boverkets förslag till allmänna råd om användbarhet på allmänna platser

Yttrande på Vägverkets utvärdering 2001:125 av kollektivtrafiken 

Remissvar på SOU 2001:48 Kommundemokratiutredningen

Yttrande över Vägverkets rapport 2000:8680 om färdtjänsten

Remissvar på SOU 2000:29 Starka konsumenter

Remissvar på SOU 1999:7 om konsumentinformation om dagligvaror

Remissvar på SOU 1997:170 Bemötande av äldre

Remissvar på SOU 1997:51 Brister i omsorg