Diskrimineringslagen

Den 1 januari 2009 trädde en diskrimineringslag i kraft. Samtidigt inrättades en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, som ska ha tillsyn över att lagen följs.

Att på ett irrationellt sätt särbehandla människor på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är numera illegalt.

Läs diskrimineringslagen här [extern länk].

Sedan SRF och andra funktionshinderorganistationer drivit en årslång kampanj med demonstrationer varje vecka vid Rosenbad kompletterades lagen 2015 med att beteckna även otillgänglighet som diskriminering. Det är därmed illegalt att utforma en tjänst så att den inte är tillgänglig för någon av ovanstående skäl.

En besvikelse är dock att detta inte gäller företag, som sysselsatte färre än tio arbetstagare. Detta innebär att många restauranger och butiker är undantagna.