Lagen om stöd och service

  1. Individuell plan enligt LSS

    Den som omfattas av insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt att begära och få en individu…