Individuell plan enligt LSS

Den som omfattas av insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt att begära och få en individuell plan.

En individuell plan består av två delar; dels av planeringsmöten där brukaren tillsammans med andra diskuterar och planerar vad och på vilket sätt insatsen ska ske, och dels av det dokument som blir resultatet.

En noga upprättad plan är ett bra verktyg för att säkerställa att brukaren får tillgång till de rätta insatserna. I planen ska det stå vem som ansvarar för vad och när det ska vara klart. Planen ska vara framåtsyftande och leda till utveckling för den enskilde. Du kan läsa mer om LSS och individuella planer hos Socialstyrelsen.