Diabetes

Faktagranskning ögonläkare Karl-Johan Hellgren
Centralsjukhuset Karlstad

Ögonsymtom

De flesta som får diabetes har inga ögonsymtom vid diagnos men på sikt är risken att drabbas av bestående synnedsättning större om man har diabetes än om man inte har diabetes. Det beror främst på ögonbottenförändringar i ögats näthinna som kallas diabetesretinopati. Olika typer av ögonsymtom kan uppkomma vid diabetes beroende på hur sjukdomen har påverkat ögat. Det vanligaste symtomet är nedsatt synskärpa medan en del patienter kan se fläckar eller blixtar i synfältet och få plötsligt synbortfall.

En del personer som nyinsjuknat med diabetes eller nyligen fått en kraftigare blodsockersänkande behandling kan uppleva ett tillfälligt extra glasögonbehov. Detta är övergående och beror på förändrad brytningsförmåga i ögats lins.

Diabetesretinopati

Vid diabetes uppkommer ofta skador på näthinnans blodkärl som kallas diabetesretinopati.  Diabetesretinopatin kan orsaka synnedsättning om det bildats nya blodkärl eller om det blivit läckage och svullnad i näthinnans centrum, gula fläcken. Cirka 30 procent av alla som har diabetes har någon form av diabetesretinopati och cirka 5 procent har synhotande diabetesretinopati.
Ju längre man haft diabetes och ju högre blodsocker och blodtryck man har desto större är risken att diabetesretinopati uppkommer och försämras. Som patient kan man alltså skjuta upp skador i ögonbotten med god kontroll av blodsocker och blodtryck.
Behandling kan ofta ges om diabetesretinopatin blivit synhotande men om ögonbottenförändringarna blivit alltför svåra så är risken för bestående synnedsättning stor. Det är viktigt att behandlingen ges i rätt tid och därför ska de flesta patienter med diabetes gå på regelbunden ögonbottenundersökning.

  1. Undersökning och behandling