Talböcker utan regeringstillstånd

Bibliotek och organisationer som arbetar för delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska inte längre behöva begära tillstånd från regeringen för att göra talböcker.

Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss*.
Förslaget som varit ute på remiss, frågerunda, tycker Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för tillgängliga medier och Synskadades Riksförbund är bra.
Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen med flera tycker förslaget är dåligt. De vill att kravet på tillstånd från regeringen för att göra talböcker ska vara kvar. 
Lagändringarna föreslås träda i kraft vid halvårsskiftet 2017.

Ta del av regeringens lagrådsremiss om medling i vissa upphovsrättstvister. 

*) En lagrådsremiss är ett utkast till en ny lag som regeringen sänder till lagrådet som tittar över att förslaget inte strider emot en redan befintlig lag.