Merkostnadsersättning oroar

– Vårt intensiva påverkansarbete märks tydligt i förslaget. Dock innebär förändringen fortfarande väsentliga försämringar för gravt synskadade, säger Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomsson.

Sedan förbundskongressen i Malmö i oktober har oron för vad som ska hända med handikappersättningen varit stor. Enligt ett regeringsförslag ska den statliga handikappersättningen ersättas av en merkostnadsersättning.
Länk till regeringens lagrådsremiss.

SRF:s namninsamling #säkrahandikappersättningen är i skrivande stund uppe i närmare 3000 namn. Förtvivlade medlemmar kontaktar förbundet och undrar vad som händer när handikappersättningen skrotas.

I SRF:s egen granskning av regeringsförslaget ”Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning” konstateras att diagnoser inte längre spelar någon roll. Endast faktiska kostnader som direkt kan kopplas till funktionsnedsättningen ska ersättas. Den högsta ersättningsnivån som personer med grav synnedsättning/blinda har haft rätt till försvinner.
– Regeringen menar att alla merkostnader måste kunna styrkas. Det blir därför förmodligen viktigt att spara kvitton av olika slag, säger Håkan Thomsson.

Personer som idag har tillsvidarebeslut om handikappersättning påverkas inte. För de som har tidsbegränsade beslut gäller övergångsregler från och med 1 maj 2021. Som tidigare ska omprövning ske om levnadsförhållandena ändras.

Den 1 november 2018 föreslås merkostnadsersättningen träda i kraft.

Länk till Thomssons Nyheter #18

Synskadades Riksförbunds analys av lagrådsremissen

  • Dagens handikappersättning ersätts med en så kallad merkostnadsersättning. Endast faktiska kostnader som direkt kan kopplas till funktionsnedsättningen ska ersättas.
  • Schablonen för personer med grav synnedsättning och grav hörselnedsättning tas bort.
  • Personer som idag har tillsvidarebeslut om handikappersättning påverkas inte. För de som har tidsbegränsade beslut kommer övergångsregler börja gälla från och med 1 maj 2021.
  • Som tidigare ska omprövning ske om faktiska förhållanden ändras.
  • Hjälpbehovet tas bort som grund för att vara berättigad till ersättning. Men det kommer fortfarande att beviljas ersättning för kostnader för hjälpbehov som finns i den dagliga livsföringen och som kan kopplas till funktionsnedsättningen.
  • En ny paragraf föreslås i lagen där områden/kostnadsslag som kan ersättas pekas ut. Några av dessa områden är slitage/rengöring, resor och hjälpbehov i den dagliga livsföringen.
  • Försäkringskassans föreskrifter och vägledningar samt domstolspraxis kommer även framöver vara viktiga underlag för handläggarna på Försäkringskassan.
  • Om personer med synnedsättning kommer få det svårare att erhålla merkostnadsersättning, eller ifall gravt synskadade/ blinda generellt får en lägre ersättning än idag, går inte att säga utifrån lagrådsremissen.