Barnhand som läser punktskrift
Elever som har punktskrift som läsmedium upplever ofta stark stress under sin skoltid, enligt en av rapporterna.

Nya rapporter om punktskrift i skolan

Det behövs mer kunskap om tillgänglighet och anpassningar i de skolor som tar emot elever med punktskrift som läsmedium. Nu har två aktuella rapporter kommit ut och målet är att eleverna ska kunna få bättre stöd.

Den ena studien heter "På väg att bli vuxen" och den ger en inblick i unga vuxna personers egna erfarenheter av hur stödet är i skolan. Rapporten visar att elever som har punktskrift som läsmedium ofta upplever stark stress under stora delar av sin skoltid.

I rapporten intervjuas åtta unga personer med svår synnedsättning. De beskriver hur det specialpedagogiska stödet har fungerat och hur det påverkar deras möjligheter i livet. Rapporten vänder sig till lärare, studie- och yrkesvägledare och andra som möter elever som har punktskrift som läsmedium.

Den andra rapporten är en reviderad version av "Elever med punktskrift som läsmedium – Allmänna råd till skolhuvudmän och rektorer". Här tas allmänna råd upp och rapporten ger vägledning kring lagar, regler och arbetssätt. Det kan handla om hur lärmiljön bör utformas, behov av extra lärarresurs, lärares kompetens eller vikten av elevens delaktighet och rapporten handlar även om elevhälsans samordnande roll.

Båda rapporterna ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten och finns att beställa på deras hemsida.

Länk till rapporterna på Specialpedagogiska skolmyndigheten.