De nya mynten och sedlarna ligger utspridda.

Socialstyrelsen: "Ojämlika avgifter för hjälpmedel"

Var du bor i landet påverkar hur mycket dina hjälpmedel kostar, visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Rapporten visar också på brister i tillgänglighet på vårdcentraler och socialtjänstkontor, och att personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld än andra.

Fortsatta brister i tillgängligheten

Den fysiska tillgängligheten på vårdcentraler och socialkontor har generellt blivit bättre enligt Socialstyrelsens rapport "Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning Lägesrapport 2017". Förbättringarna gäller främst för personer med nedsatt rörelseförmåga. Men för personer med nedsatt syn finns det fortfarande brister. Runt 70 procent av vårdcentralerna, och 60 procent av socialtjänstkontoren, har en kontrastmarkerad huvudentré. Ungefär lika hög andel har ljuskontrasterande dörrar eller dörrkarmar i sina mottagningsrum eller besöksrum.

Nästan inga av vårdcentralerna eller socialtjänstkontoren har all grundläggande information tillgänglig i punktskrift. På några platser finns viss information att få på punktskrift. Möjligheterna att kunna ta fram tryckt information i punktskrift, DAISY eller på teckenspråk är också små. Knappt 30 procent av vårdcentralerna och socialtjänstkontoren har tagit fram sin information i tillgängliga elektroniska format och runt hälften kan ta fram en del av sin information digitalt.

Ojämlika avgifter för hjälpmedel

Det finns stora skillnader för avgifter för hjälpmedel mellan landsting, regioner och kommuner. Vilka hjälpmedel som kostar och hur mycket de kostar för individen skiljer sig dessutom mycket åt beroende på var i landet hjälpmedelsanvändaren bor. Skillnaderna är så stora att Socialstyrelsen bedömer att det kan bidra till en ojämlik hjälpmedelsförsörjning i landet.

Utsatta för våld

Personer med funktionsnedsättning är mer utsatta för våld än andra. Samtidigt är tillgängligheten till skyddade boenden begränsad, och socialtjänstens rutiner är ofta inte anpassade för folk med funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning löper dessutom högre risk än jämnåriga att bli utsatta för misshandel i hemmet av en förälder eller av någon som vid tillfället har ett föräldraansvar. Barn med funktionsnedsättning är också oftare utsatta för mobbing.

Fler asylsökande med funktionsnedsättning

Andelen asylsökande eller nyanlända med insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen) har mer än tredubblats sedan 2010. Förskrivning av hjälpmedel till nyanlända och asylsökande ökade under 2015–2016, framför allt handlar det om hjälpmedelsförskrivning till barn.

Skillnader mellan kön

Allt fler män har insatser inom LSS, 59 procent av insatserna under 2015. Inom SoL är det nästan jämt fördelat mellan könen, 49 procent av insatserna enligt denna lagstiftning rör kvinnor. Bland yngre är det fler pojkar än flickor som får insatser, både enligt SoL och LSS. Skillnaden är störst inom SoL, där 70 procent av insatserna går till pojkar.

Länk till sammanfattning av rapporten på Socialstyrelsens hemsida

Länk till hela rapporten på Socialstyrelsens hemsida