Åsa Regnér har ljus page. Hon har en vit och svartmönstrad klänning. Hon står i en talarstol i pressrummet i Rosenbad.
Den 15 maj presenterade barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér regeringens nya mål med funktionshinderspolitiken.

Skärpta mål i ny strategi

– Vi ska se över nyckelområden. Därefter kommer mer konkreta reformer, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S).

Målet för regeringens nya funktionshindersstrategi är att jämlikheten och delaktigheten ska öka för personer med funktionsnedsättning. Några områden som regeringen trycker extra mycket på i den kommande strategin är transport, samhällsplanering, IT-politik, arbetsmarknad och utbildning.

Länk till Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken.

– Detta är en del i arbetet för ett mer jämlikt och rättvist samhälle och understryker att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter, säger Åsa Regnér.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är plattformen för de nya funktionshindersmålen i Sverige.
Universell utformning, att samhället utformas och planeras så att det blir rätt från början, är en bärande princip i den nya strategin. Det kan vara allt från att personal ska ha rätt kunskaper till att tågstationer eller vallokaler är tillgängliga för alla.

Det ska utredas om termen nedsatt arbetsförmåga är bra eller dålig för de personer som berörs av den.

Barnrättsperspektivet stärks i de nya målen.

Det nuvarande sektorsansvaret för vissa utvalda myndigheter ersätts av att flera myndigheter får ett särskilt ansvar för både planering och årlig återkoppling till regeringen.

Den nya strategin klubbas av riksdagen i höst och ska gälla i nio år framöver.

– Det nya målet för funktionshinderpolitiken är bra, och det är särskilt viktigt att regeringen betonar att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara utgångspunkt för funktionshinderpolitiken, säger Håkan Thomsson, ordförande i Synskadades Riksförbund.

SRF:s remissvar till MFD:s förslag till en ny funktionshinderspolitik.