Närbild på en Daisyspelare.
Synskadades Riksförbund vill behålla dagens distributionskanal för dagstidningarnas taltidningar.

SRF kritisk till medieutredningen

Synskadades Riksförbund är kritisk mot medieutredningens slutbetänkande ”En gränsöverskridande mediepolitik – För upplysning, engagemang och ansvar”. Det framgår av SRF:s remissvar till Kulturdepartementet.

I utredningens slutbetänkande föreslås att det ska göras en översyn över taltidningsverksamheten med målet att på sikt avskaffa den speciella lösningen för taltidningsversion av dagstidningar som finns idag. Förslaget skulle innebära att dagens daisyspelare fasas ut till förmån för en lösning som bygger på att man kan läsa sin tidning via en webbtjänst.

I en SIFO-undersökning från 2015 framkom det att 25 procent av de tillfrågade personerna med synnedsättning aldrig använder internet. En grupp som riskerar att bli helt utan tillgänglig tidning om förslagen i utredningen blir verklighet.

– Distributionskanalen som används för att skicka ut dagstidningarnas taltidningsversioner skulle kunna utvecklas i stället för avvecklas. Vi tror att distributionsformen kan användas både för kulturtidskrifter, böcker och samhällsinformation, säger Eva Björk, vikarierande intressepolitisk chef på SRF.

Medieutredningen föreslår också att Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, får i uppdrag att tillgängliggöra sociala medier. Detta är något som SRF i grunden är positiv till, men man är också orolig för att det kan krävas stora resurser för att uppnå. Tidigare har bland annat försök gjorts med att skapa en bättre tillgänglighet för Facebook genom projektet ”Fejan för alla” som finansierades av Post- och Telestyrelsen. Projektet avvecklades i december 2015 bland annat på grund av att Facebook ändrade förutsättningarna för tredjepartsapplikationer.

Medieutredningen föreslår att medier ska kunna få ett bidrag på 100 000 kronor för att göra sin webb tillgänglig, något som SRF avvisar i sitt remissyttrande. I stället föreslår SRF att ett nytt tröskelvärde införs för att mediestöd ska kunna utbetalas. För att kunna få stöd tycker SRF att mediernas webbtjänster ska uppfylla samma krav på tillgänglighet som ställs på myndigheter enligt EU:s webbtillgänglighetsdirektiv, som ska vara införd i svensk rätt senast den 23 september 2018.

Läs hela remissvaret om medieutredningen
Läs mer om webbtillgänglighetsdirektivet

Länk till En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar, SOU 2016:80