En svart, gammaldags telefon.

Medlemsundersökning inleds

Synskadades Riksförbund vill veta mer om synskadades upplevelser och förutsättningar och genomför en medlemsenkät med start den 24 april.

Från och med vecka 17 och en bit in i maj kommer 1000 SRF-medlemmar med synnedsättning att telefonintervjuas. Medlemsenkäten omfattar frågor om gatu-, trafikmiljö och resande, och om möjligheten att använda e-tjänster och internet.

Personer ur SRF:s medlemsregister väljs slumpvis ut för intervjuerna. Inga svar eller resultat som publiceras i rapporten kommer att kunna härledas till någon enskild person. Syftet med undersökningen är både att mäta resultatet av SRF:s intressepolitiska arbete och öka kunskapen om vilka svårigheter som personer med synnedsättning stöter på.

Svaren från vårens medlemsundersökning kommer att jämföras med resultaten från 2015-års medlemsundersökning.
– Alla svar har stor betydelse för SRF:s arbete. Dina svar kan förändra synskadades livsvillkor, säger den intressepolitiske handläggaren Kaj Nordquist på SRF.

Det är företaget TNS Sifo som genomför undersökningen och de ringer från nummer 0457-280 05.

För frågor om undersökningen kontakta Kaj Nordquist på telefon 08-39 92 91 eller mejla kaj.nordquist@srf.nu