Synskadade kvinnor mer utsatta för sexövergrepp

Kvinnor med synnedsättning är mer utsatta för sexuella övergrepp än övriga kvinnor. Det visar en undersökning från Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Norge.

Länk till den vetenskapliga artikeln på norska

17,4 procent av de kvinnliga medlemmarna i Norges Blindeforbund som deltog i undersökningen har utsatts för sexuella övergrepp jämfört med 10 procent av kvinnorna i övriga befolkningen.
Enkäten besvarades av 736 medlemmar i Norges Blindeforbund och en kontrollgrupp med närmare 1800 personer från befolkningen i stort.

2,4 procent av de synskadade männen hade utsatts för sexuella övergrepp. Det finns inga mätbara skillnader av antalet synskadade män som utsatts jämfört med seende män i kontrollgruppen.

– Många blinda och synsvaga har låg socioekomisk status. De kan vara mer beroende av andra och blir lättare socialt isolerade än seende. Det kan leda till att de lättare blir utsatta för övergrepp, skriver forskarna Audun Brunes och Trond Heir i rapporten.

Personer med ytterligare funktionsnedsättning löpte ännu större risk att utsättas för sexuella övergrepp. Att vara i en beroendeställning kan leda till en oönskad närhet som en förövare utnyttjar.
En annan orsak, menar forskarna, är att personer med funktionsnedsättning kan ha en låg självkänsla till följd av diskriminering. 

Den största skillnaden mellan synskadade och seende kvinnor var i åldersgruppen 36-50 år. Det var 25,7 procent  kvinnliga medlemmar som utsatts för sexuella övergrepp jämfört med 11,4 procent av seende kvinnor i samma åldrar.

Skillnaden mellan medlemmarna i Norges Blindeforbund och den seende kontrollgruppen är troligen större än vad resultaten visat. Det kan bero på att metoderna som användes var olika. Den seende kontrollgruppen fick frågorna på posten jämfört med de synskadade deltagarna som blev uppringda. Enligt forskarna är det troligen lättare att besvara en skriftlig enkät om våld och övergrepp än att berätta om övergreppen under en telefonintervju.

Den som utsatts för sexuellt våld var mindre tillfreds med sin livssituation än övriga.

Enligt forskarna är det här den första studien som belyser följderna av sexuella övergrepp mot synskadade. Undersökningen utfördes våren 2017.