En person med vit käpp blir ledsagad i snön.
Antalet personer som fått ledsagarservice har minskat kraftigt de senaste tio åren.

Osynliggör inte ledsagning i LSS

I LSS-utredningen som överlämnades till övergångsregeringen den 10 januari föreslås att ledsagarservice ska försvinna som ett särskilt utpekat stöd.

– Att ta bort ledsagning som en egen insats riskerar att leda till att färre får ledsagning enligt LSS, säger Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Håkan Thomsson som deltagit i LSS-utredningens expertgrupp.

LSS-utredningen föreslår att ledsagning ska kunna ingå i det nya stödet personlig service och boendestöd. 

– Ledsagning måste vara grunden även om andra former av personligt stöd också behövs. Om ledsagarservicen osynliggörs är faran att ännu fler kommuner säger nej till synskadade som söker LSS, säger Håkan Thomsson. 

Antalet personer som fått ledsagarservice har minskat kraftigt de senaste tio åren. Det händer redan idag att gravt synskadade och blinda nekas ledsagarservice enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

– Insatserna i LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet och de behöver därför vara flexibla och kunna ge ett sammanhållet stöd, sa regeringens särskilda utredare Gunilla Malmborg när LSS-utredningen presenterades den 10 januari. 

Tre personkretsar

LSS-utredningen lämnar inga förslag om lagens tre personkretsindelningar, det vill säga vilka som omfattas av lagen. Personer med grav synnedsättning/blindhet tillhör personkrets 3 i LSS. Dessa grupper har dock i allt lägre utsträckning ansetts tillhöra personkretsen. Orsaken är en snäv tolkning av lagen i landets domstolar. 

– Utredaren har helt nonchalerat denna problematik. Ett förtydligande i lagen hade behövts, säger Håkan Thomsson. 

Den nya LSS-lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 

Bakgrund

Socialstyrelsens senaste mätning visar att ledsagning enligt LSS minskat från 9 660 personer till 7 689 de senaste tio åren.

De senaste åren har över 40 procent i personkrets 3 förlorat sin ledsagning.

Ledsagarservice utgör 9 procent av samtliga LSS-insatser.

Länk till LSS-utredningen

Länk till Håkan Thomssons särskilda yttrande till LSS-utredningen.