En man med vit käpp står vid ett övergångsställe utan trafikljus.
Den ökade mängden tysta fordon i trafiken skapar nya problem.

Tysta elfordon en livsfara – dags att avvärja riskerna

Elbilar och elsparkcyklar ökar snabbt i antal. De innebär nya risker i trafiken. För allas vår säkerhet behöver reglerna som rör elfordon förbättras.

Synskadades Riksförbund föreslår att:

  • EU:s krav på varningsljud måste omfatta alla tysta elfordon - även äldre elbilsmodeller, elsparkcyklar och elcyklar.
  • Trafikreglerna kring elsparkcyklar måste förtydligas.
  • Kommuner och företag som hyr ut elsparkcyklar måste samverka så att säkra uppställningsplatser skapas. 

När Synskadades Riksförbund talar om tysta fordon avses alla fordon som inte hörs, det vill säga elbilar, elbussar, elsparkcyklar, elcyklar och vanliga cyklar.
Den ökade mängden tysta fordon i trafiken skapar nya problem. För synskadade utgör de en livsfara. Men tysta fordon är farliga också för övriga oskyddade trafikanter som barn, äldre eller för den som har uppmärksamheten på annat. 

EU:s lagkrav om varningsljud för elbilar införs successivt. Från den 1 juli 2019 ska alla nya elbilsmodeller ha varningsljud som gör att bilen hörs i hastigheter upptill 20 km/h.
Från den 1 juli 2021 ska samtliga nya elbilar ha varningsljud. Dock tillåter EU att föraren kan stänga av varningsljudet, vilket Synskadades Riksförbund starkt motsätter sig. 

Effekten är att riskerna och olyckorna ökar. Därför måste EU:s krav utvidgas så att alla tysta fordon får varningsljud. Detta inkluderar även äldre elbilsmodeller och tysta fordon som har färre än fyra hjul, som elsparkcyklar och elcyklar.

Elsparkcyklar som hindrar framkomligheten är ett återkommande problem många städer. 

Elsparkcyklar blir allt vanligare i Sverige. Regelverket kring vilken typ av fordon elsparkcyklar räknas som är oklart och måste förtydligas. Dessutom måste kommunerna tillsammans med de företag som hyr ut elsparkcyklar arbeta för att de inte slängs, felparkeras och framförs på sätt som innebär risker för andra trafikanter.

Synskadades Riksförbund vill se en samverkan mellan myndigheter och företag så att godkända och säkra uppställningsplatser skapas. Uppställningsplatserna får inte hindra andra trafikantgrupper och ska vara avgränsade så att de går att identifiera med vit käpp och genom att de har en avvikande kontrast gentemot omgivningen.  

Synskadades Riksförbund vill också se en väl utformad gatumiljö med tydliga övergångsställen och separerade ytor för gående och övriga trafikanter.
Det gör trafikmiljön säkrare för personer med synnedsättning och för alla andra.

Elsparkcyklar - tre tips

1. De som använder elsparkcyklar måste ställa dem på en godkänd plats.

2. De företag som hyr ut elsparkcyklar måste ha uppställningsplatser som inte hindrar andra trafikantgrupper.

3. Elsparkcyklar är tysta fordon. Förare måste ge sig till känna när de ser någon med vit käpp.