En hand håller upp foldern Om krisen eller kriget kommer. Den övre omslagsbilder visar en familj som ser över sina matvaror och den undre bilden visar en krigssituation.
Synskadade är särskilt utsatta vid allvarliga samhällshändelser och kriser.

Vem klarar sig när krisen kommer?

Krisberedskapen behöver förbättras i Sverige så att den inkluderar äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Synskadade och personer med andra funktionsnedsättningar är särskilt utsatta vid allvarliga samhällshändelser och kriser. Både statliga myndigheter och våra kommuner behöver uppmärksamma detta.
Här följer Synskadades Riksförbunds förslag till förbättringar av beredskapen. 

En krisberedskap som inkluderar fler

Politisk oro och klimatförändringar har satt strålkastarljuset på den svenska krisberedskapen. Vid terrordåd eller naturkatastrofer blir vi alla utsatta. Men vissa är mer utelämnade än andra. Kraftiga stormar och de stora skogsbränderna under senare år är tydliga varningssignaler. Vi vet att händelseförloppet kan vara snabbt. Hur ska samhället då värna om synskadade och andra som har svårt att förflytta sig på egen hand och söka skydd?
De som ska undsätta måste veta vem som behöver hjälpen och var de finns.   

Funktionsnedsättningar är vanligare än de flesta tror. Sett ur ett livstidsperspektiv har minst hälften av oss vid någon tidpunkt i livet en eller flera funktionsnedsättningar. Detta blir tydligare ju äldre vi blir. Medvetenheten om att funktionsnedsättningar berör en stor del av befolkningen måste öka och krisberedskapen anpassas därefter.

Synskadades Riksförbunds förslag för att få igång det arbetet. 

1. Ge tydligare uppdrag till MSB om inkluderande beredskap

Vi föreslår att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ges ett uttryckligt uppdrag att alltid ta med funktionshinderaspekter i sina utbildningar och scenarion vid kriser. Vi vill till exempel att MSB i sin information till kommunerna under krisberedskapsveckan särskilt tar upp situationen för äldre och personer med funktionsnedsättning. 

2. Utred hur kommunerna ska nå de som är särskilt utsatta

Vi föreslår en utredning om hur kommunerna ska kunna identifiera vilka som har särskilda behov av hjälp vid en kris. Synskadades Riksförbund vill att enskilda som behöver stöd själva ska kunna anmäla sig till sin kommun eller till ett nationellt register. 

3. Ta fram rekommendationer till kommunerna om sårbara grupper

Vi föreslår att det skapas nationella rekommendationer till kommunerna kring hur de kan arbeta för att nå sårbara grupper med stöd i krissituationer. Alla skulle tjäna på om kommunerna arbetar på ett likartat sätt. Tryggheten för äldre och personer med funktionsnedsättningar skulle också öka. 

4. Upprätta checklistor för att underlätta stödinsatser

Vi föreslår att checklistor upprättas över speciella behov som personer med funktionsnedsättningar kan ha vid en kris. Sådana finns i bland annat Norge och delar av USA. Det ger ett konkret stöd i arbetet med att synliggöra olika behov och ta fram förslag som förbättrar stödet. 

5. Starta tjänst för tillgänglig samhällsinformation

Vi föreslår att en informationstjänst inrättas för att tillgängliggöra viktig samhällsinformation, bland annat om vad som händer vid kriser och hur man som enskild kan agera. Tjänsten behöver kunna ta fram information i format och medier som fungerar för olika grupper, bland annat i stor stil, intalat, på punktskrift och lättläst. Flera myndigheter skulle ha nytta av en sådan tjänst för att nå ut med information till fler.
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, skulle kunna ges uppdraget att utveckla tjänsten. SRF vill att den enskilde själv ska kunna anmäla intresse av att ansluta sig till tjänsten och också välja typ av information och format som önskas. 

Kontaktperson på Synskadades Riksförbund:
Lennart Karlsson
E-post: lennart.karlsson@srf.nu
Telefon: 08-39 91 60