Man sitter i mörkt rum med huvudet i händerna.

Inlåst, utestängd, arbetslös – SRF:s medlemsundersökning visar på en oroande negativ trend

Årets medlemsundersökning från Synskadades Riksförbund, SRF, visar en på många sätt nedslående situation. I år har endast medlemmar i arbetsför ålder, det vill säga 20 till 64 år, deltagit och deras vittnesmål lämnar mycket övrigt att önska. Ensamheten tilltar och möjligheterna till egen försörjning är små. Förutom offentliga nedskärningar, som slår hårt mot gruppen, har pandemin drabbat medlemmarna dubbelt.

Det är fortsatt bara hälften av medlemmarna i arbetsför ålder som är sysselsatta med arbete. Dessutom är det bara hälften av dem som har jobb som arbetar heltid. Detta påverkar förstås medlemmarnas ekonomi: 30 procent uppger att de fått ta från sparade pengar för att använda till löpande utgifter i vardagen under det senaste året. Ekonomiska svårigheter är vanligare bland kvinnor, att behöva ta från eget kapital eller behöva försörjningsstöd från kommunen.

Tack vare medverkan från Unga med synnedsättning har rapporten också ett visst fokus på yngre vuxna med synnedsättning. I denna grupp är det tre av tio som studerar, men samtidigt nästan en av tio som under Corona-perioden slutat sin utbildning utan komplett examen. Bland de unga är det också 14 procent som kan räknas till den så kallade UVAS-gruppen, det vill säga unga som varken arbetar eller studerar eller ens är i en arbetsmarknadsutbildning.

Medlemsgruppen har på många sätt upplevt hårdare påfrestningar än andra. En nästan dubbelt så stor andel har besvärats av ensamhet och isolering under pandemitiden. Det är också betydligt fler som varit rädda för att själva bli sjuka i Covid-19 jämfört med övrig befolkning.

Den undersökta gruppen har också varit ute i park och natur i lägre grad än innan pandemin, tvärtemot den hälso- och friluftstrend som råder i samhället i övrigt. Dessutom finns fortfarande ett stort digitalt utanförskap i gruppen.

”För det mesta av det som kommer fram i vår undersökning är det inte bara Coronapandemin och restriktionerna under denna, som har haft betydelse” poängterar Mikael Ståhl på SRF. ”Möjligheterna till sociala aktiviteter, motion på egen hand, användning av kollektivtrafik och delaktighet i den digitala världen var redan innan pandemin sämre för den som har lite eller ingen syn. Coronatiden har bara försämrat förutsättningarna än mer och bidragit till ökade klyftor på flera områden.”

Åtgärder som måste vidtas för att förbättra villkoren för personer med synnedsättning:

  • Arbetsmarknadsstödet måste bli mer ändamålsenligt med en mer träffsäker arbetslivsinriktad rehabilitering samt bättre etableringsstöd för både unga och nyanlända med synnedsättning.
  • Lagstiftningen som styr den kommunala omsorgen måste förtydligas när det exempelvis gäller rätten till ledsagning, så de som behöver får rätt stöd.
  • Kommuner bör ha tydligare planer för hur insatser enligt LSS och Socialtjänstlagen ska kunna fortlöpa även under pandemier och krissituationer.
  • Det behövs kraftfulla åtgärder för att minska det digitala utanförskapet. Personer med synnedsättning måste kunna få rätt stöd för att kunna använda digital teknik i vardagen. Dessutom behöver alla, oavsett ålder och oavsett funktionsnedsättning, garanteras stöd och möjlighet att använda e-legitimation. Bland annat för likvärdiga möjligheter att hantera vaccinationspass och E-tjänster i sjukvården.

Vill du veta mer om SRF:s medlemsundersökning, kontakta:

Mikael Ståhl
Utredare/intressepolitisk handläggare

Synskadades Riksförbund
Sandsborgsvägen 52
122 88 Enskede
08 - 39 92 91 / 076-5399291
mikael.stahl@srf.nu

Rapporterna finns i sin helhet här:

www.srf.nu/rapporter