Ett blått öga på extremt nära håll. I bakgrunden en syntesttavla med bokstäver i varierande storlekar.

En ögonvård i fritt fall – nu kräver SRF åtgärd

Tillgången till ögonvård har under lång tid försämrats i Sverige. Nu har Region Halland lex-maria-anmält sig själva för att man i flera ärenden kan ha orsakat irreparabla skador hos patienter på grund av brister i hanteringen. SRF har tidigare larmat om en allt mer akut situation. Nu kräver SRF nationella åtgärder för att förhindra ytterligare försämringar och skador.

I IVO:s granskning ”Vad har IVO sett” 2017 konstaterades stora brister inom ögonvården, bl.a. att en synfältsundersökning i vissa regioner görs efter 18 månader istället för inom tre månader på grund av att det saknas sjuksköterskor med rätt kompetens. Det medför risk för att människors syn skadas i onödan eller helt försvinner. 2019 publicerade SRF Rapporten ”Väntetider i ögonvården” vilken bekräftade IVO:s iakttagelser och påvisade än mer allvarliga försämringar.

I förra veckan gick Region Halland ut med ett pressmeddelande, vilket gått att läsa om här Långa väntetider ledde sannolikt till permanenta synskador | HN med innebörden att Regionen lex-maria anmäler sig själva då man efter en genomgång av ärenden inom ögonvården funnit ett antal fall där brister i hanteringen av individärenden inneburit vårdskada.

”Ögonvården befinner sig onekligen i ett mycket allvarligt läge när Region Halland, som fram till nyligen ansågs vara ett positivt exempel, nu också visar sig haft uppenbara brister. Regeringen måste agera”, säger Tiina Nummi Södergren, vice ordförande i Synskadades Riksförbund.

Mikael Ståhl, intressepolitisk handläggare, konstaterar att det strider mot svensk hälso- och sjukvårdslagen att inte planera vården så att den kan säkerställa medborgarna god och säker vård. SRF är förstås i grunden positiv till att Region Halland reagerar på sina egna missförhållanden men är mycket kritisk till att ögonvården generellt inte tas på större allvar av regionerna. Det här är ett arbete som SKR och, till syvende och sist, regeringen måste ta itu med.  

”Region Hallands lex-maria-anmälningar visar att vi inte längre kan bortse från att ögonvården inte klarar av uppdraget utan att människor far illa”, säger Tiina Nummi Södergren. ”Problemet kan vara långt större än befarat.”

SRF kräver nu att Regeringen säkerställer:

  • Att IVO ges i uppdrag att kartlägga omfattningen av bristerna inom ögonvården
  • Att socialstyrelsen utreder vad som krävs för att ögonvården ska göras god och säker i hela landet

Att i sin dialog med regionerna lyfta vikten av att de prioriterar ögonvården så att enskilda inte ska behöva vara rädda för att mista sin syn i onödan.