Illustration kvinna ledsagar man med vit käpp, i bakgrunden skyltar, en katt, trappa

Hur länge ska synskadade nekas rätten att lämna sina hem?

Synskadades Riksförbund har ansökt om prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen i ett fall där en synskadad man nekats färdtjänsttillstånd.

Reines och Marias färdtjänst drogs in

För över ett år sedan fick Reine och Mia Gunnarsson, som båda har svåra synnedsättningar, besked att deras ansökningar om förnyat färdtjänsttillstånd avslagits av Region Skåne. Avslaget motiverades med att personerna inte ansågs ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand i närmiljön. Förvaltningsrätten gick på Region Skånes linje. Nu har vi på Synskadades Riksförbund ansökt om prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen när det gäller Reine Gunnarssons fall.

– Vi vill att domen ska ändras då det är ovisst hur bedömningen av väsentliga svårigheter ska göras. Det finns en tydlig praxis som anger att bedömningen inte ska utgå från en tillrättalagd miljö, säger Anna Quarnström, förbundsjurist för Synskadades Riksförbund

– Det är helt omöjligt för mig att träna in alla resvägar jag behöver göra för att få livet att fungera. Nu tvingas jag ta hjälp av vänner och anhöriga för att kunna förflytta mig över huvud taget, säger Reine Gunnarsson.

När bedömningen om Reine Gunnarsson har väsentliga svårigheter att förflytta sig gjordes har man utgått från hur han klarar av att förflytta sig vid gynnsamma förhållanden i kända miljöer. Detta saknar stöd i lag såväl som i förarbeten.

– Det faktum att två nämndemän var skiljaktiga i förvaltningsrättens dom är en stark indikator på att rättsläget behöver förtydligas, säger förbundsjurist Anna Quarnström. 

Lagen behöver förändras

Synskadades Riksförbund vill att lagen ses över så att svårigheter att orientera sig beaktas när ansökningar om färdtjänst behandlas. I våras gav dåvarande regering myndigheten Trafikanalys i uppdrag att utreda hur lagen kan förtydligas.

– Samtidigt som frågan utreds förvägras människor rätten att lämna sina hem och så kan vi inte ha det. Vi hoppas nu att vår nya infrastrukturminister Andreas Carlson är beredd att agera snabbt så att synskadades rätt till rörelsefrihet garanteras, säger förbundsordförande Niklas Mattsson.