Människosamling på Mynttorget
text: Monica Walldén foto: Alexander Ruas

Manifestation för rätt till färdtjänst

”Regering och riksdag, ta er i kragen! Dags att ändra färdtjänstlagen!” Slagorden ekade mellan husen runt Mynttorget då drygt 200 entusiaster samlades för att manifestera för blindas och synskadades rätt till färdtjänst.

Rörelsefriheten för synskadade i dag är hotad. I vissa regioner har personer som är blinda eller har en svår synnedsättning helt nekats färdtjänsttillstånd och Högsta förvaltningsrätten sa hösten 2021 nej till att ompröva ett sådant beslut. Den 31 mars hölls därför en manifestation på Mynttorget i Stockholm för att sätta fokus på behovet av en reform av färdtjänstlagen. Deltagare hade rest från hela landet för att visa vad rätten till färdtjänst betyder för dem, från Göteborg, Jönköping och Dalarna för att nämna några.

Manifestationen modererades av Anna Bergholtz och bland talarna fanns bland andra Jens Holm (V och Trafikutskottets ordförande), Synskadades Riksförbunds ordförande Niklas Mattsson, Klas Nelfelt, ordförande för Förbundet Sveriges Dövblinda och Frida Karlander, ordförande för Unga med synnedsättning.

– Färdtjänst är för synskadade vad bilen, kollektivtrafiken, cykeln och de egna benen är för seende. Vi vill inte vara beroende av andras välvilja. Vi vill kunna styra över våra egna liv. Vi är inte ute efter att snylta på skattemedel. Vi är ute efter att få vara goda skattebetalare som vill kunna ta oss till våra jobb eller vår utbildning, sa Niklas Mattsson i sitt inledningstal.

Den namninsamling som har pågått de senaste månaderna överlämnades till Trafikutskottets ordförande Jens Holm. Det var en rejäl lunta han fick i sin hand med hela 16 301 insamlade namnunderskrifter. Han kommenterade den senaste utvecklingen:

– Det är oacceptabelt. Nu hoppas vi att vi får en bra utredning som går till botten med det faktum att allt färre beviljas tillstånd till färdtjänst i dag.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning för att se över kriterierna för att beviljas färdtjänst. (Se notis här intill.) Det finns farhågor bland många synskadade runtom i landet att de ska få avslag på sina ansökningar om färdtjänsttillstånd under utredningstiden. Jens Holm uttryckte en uppmaning till landets tillståndsgivare under sitt tal.

– Vi hoppas att det sänds en tydlig signal ut till alla kommuner, ut till alla regionala kollektivtrafikmyndigheter och domstolar som är med och fattar beslut om färdtjänstbeslut och att man har en mycket öppnare attityd. Att man förstår att vi lagstiftare ser det här som en rättighetsfråga och att alla som har behovet ska ha rätt till färdtjänst. Den signalen ska vara utsänd redan nu, sa Jens Holm.

Samma eftermiddag fick infrastrukturminister Tomas Eneroth namnunderskrifterna i sin hand under ett möte om färdtjänstfrågan med Niklas Mattsson och Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare på SRF. Perspektiv kommer att följa utvecklingen.