Närbild händer på två kvinnor som talar och gestikulerar till varandra.

”Jag tycker generellt att man blir behandlad som ett barn”

– Jag tycker generellt att man blir behandlad som ett barn. De knackar summariskt innan de kliver in. Känns inte som de respekterar att det här är mitt hem, utan uppfattar det som sin arbetsplats. Tycker att man blir behandlad nedlåtande. Det berättar en person i vår senaste rapport Personer med synnedsättning på särskilt boende.

Origo Group har, på uppdrag av Synskadades Riksförbund, genomfört en intervjuundersökning med åtta personer med synnedsättning som bor på äldreboende, servicehus eller annat särskilt boende.

Trygga och väl anpassade boenden

I intervjuerna framkommer både positiva och negativa erfarenheter och upplevelser. De intervjuade känner trygghet på sitt boende och såväl inom- som utomhusmiljö är i de flesta fall bra anpassade för personer med synnedsättning. De flesta boenden erbjuder ett urval av aktiviteter, men några av de intervjuade saknar möjlighet till motion och träning i tillräcklig utsträckning. Uppfattningen om personalen varierar däremot. Vissa upplever att personalen är mycket trevlig och har god förståelse för vilka behov de boende har och vad det innebär att ha en synnedsättning. Andra upplever det är skillnader mellan olika personer i personalen, där kontakten fungerar bra med vissa men inte med andra.

Hälften har upplevt respektlös personal

Faktorer som påverkar kontakt och förtroende för personalen negativt är bland annat att personalen har dåligt med tid, att personal byts ofta, bristfällig information om förändringar på boendet och att personalen talar dålig svenska vilket leder till kommunikationssvårigheter. Hälften av de intervjuade har upplevt någon typ av olämpligt, respektlöst eller nedvärderande beteende av personalen. Det handlar främst om att personalen kommer in utan att knacka, talar över huvudet på de boende, har dålig kunskap om vilka behov de boende har och behandlar de boende som mindre vetande. Majoriteten av de som har behov av ledsagning har tillgång till ledsagning och tycker att det fungerar bra. En av de intervjuade saknar dock ledsagning i tillräcklig utsträckning.

Syncentralen nödvändigt komplement

Kontakterna med syncentralen upplevs fungera bra och de flesta använder olika typer av hjälpmedel som Daisy-spelare och skärmläsningsprogram och möjligheten att läsa böcker och tidningar är uppskattad. Dock har personalen ofta dålig kunskap om hjälpmedlen och därför svårt att hjälpa till om något inte fungerar.

Vill du läsa mer?

Länk till hela rapporten.