Det här är vi

Synskadades Riksförbund, SRF, är en intresseorganisation av synskadade, både blinda och synsvaga.

SRF är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från all form av diskriminering och som präglas av öppenhet och demokrati. Alla medlemmar kan göra sin röst hörd och alla synpunkter är välkomna.

Vi har bildat SRF utifrån tanken om alla människors lika värde och för att gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. Vi vill också skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Synskadade medlemmar och medlemmar som är föräldrar till barn med synskador fattar besluten inom organisationen. Vi välkomnar också stödjande medlemmar i vår verksamhet.

Organisationen bildades 1889 under namnet De Blindas Förening och ombildades 1976 till Synskadades Riksförbund.

SRF är en ideell förening med tre plan, lokalföreningar, distrikt och riksförbund. Synskadeföreningar med mer avgränsade syften kan ansluta sig som branschföreningar till riksförbundet. Vi bedriver också ett aktivt internationellt samarbete.

Riksförbundets högsta beslutande organ är kongressen. Mellan kongresserna ansvarar förbundsstyrelsen inför medlemmarna för verksamheten.

Distriktens högsta beslutande organ är representantskapet eller medlemsmötet, och i lokalföreningarna är det årsmötet/medlemsmötet.

SRF har ett principprogram "Vår värld och Vision: Makten över våra liv", stadgar, ett etiskt program och en jämställdhetsvision som kongressen antagit. Verksamhetsinriktning och långtidsbudget fastställs av varje kongress, som också väljer förbundsstyrelse, granskningsutskott, revisorer och valberedning.