Stadgar för föreningen Aniridi Sverige

Reviderade 2018-04-22

 

FÖRENINGENS NAMN OCH ÄNDAMÅL 

§ 1 Föreningens namn är Aniridi Sverige. Föreningens mål är att uppmärksamma och tillvarata aniridikers behov och intressen inom olika områden. Föreningen är en landstäckande, religiöst och partipolitiskt obunden intressepolitisk organisation av och för synskadade med diagnosen aniridi, deras anhöriga och vänner. 

Föreningens huvudändamål är: 

 • att sprida kunskap om aniridi till myndigheter, personal inom hälso- och sjukvård och omsorg, beslutsfattare, organisationer och allmänheten 
 • att erbjuda stöd för personer med diagnosen aniridi samt till deras familjer 
 • att skapa samhörighet mellan medlemmarna och ge utrymme för kunskapsinhämtning samt erfarenhetsutbyten 
 • att verka för att stärka forskningen om aniridi samt att hålla sig uppdaterad om metoder och forskning om diagnosen aniridi både nationellt och internationellt 
 • att utveckla kontakt och erfarenhetsutbyte med internationella nätverk och organisationer relaterade till aniridi. 

 

§ 2 Aniridi Sverige är ansluten som branschförening till Synskadades Riksförbund nedan kallat SRF. 

Aniridi Sverige och SRF, dess distrikt, lokalföreningar och branschföreningar har inget ansvar för varandras avtal och andra åtaganden. 

MEDLEMSKAP 

§ 3 Aniridi Sverige har två typer av medlemskap; medlemskap för personer med synnedsättning och medlemskap för stödjande medlemmar. Rätt till ansökan om medlemskap som synskadad medlem i föreningen har den som har diagnosen aniridi eller är vårdnadshavare för person under 18 år med aniridi. Med synskadad medlem avses en medlem som har så nedsatt synförmåga efter korrektion, att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller att orientera sig med hjälp av synen eller har andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen på grund av synnedsättningen. 

Familjemedlemskap kan erhållas av barnfamiljer där minst en person är synskadad. Föreningen välkomnar även stödmedlemmar. Ansökan om medlemskap lämnas till styrelsen eller av styrelsen utsedd person. Både synskadade medlemmar och stödmedlemmar har rösträtt såväl som närvaro- och yttranderätt vid Aniridi Sveriges års- och föreningsmöten. Rösträtt i föreningen har man från och med det år man fyller 18 år. Medlem förutsätts acceptera Aniridi Sveriges stadgar och varje år betala fastställd medlemsavgift

Inträde i Aniridi Sverige innebär samtidigt medlemskap i branschförening i SRF. Medlem ska sympatisera med SRF:s arbete och värderingar

Uteslutning 

Medlem som bryter mot stadgarna eller som på annat sätt uppenbarligen skadar Aniridi Sveriges verksamhet eller anseende kan av styrelsen varnas och uteslutas ur föreningen. 

Medlem som uppenbarligen skadar SRF kan varnas och uteslutas ur SRF. Beslut om uteslutning fattas av riksförbundets styrelse på förslag av Aniridi Sverige, lokalförening eller distrikt i SRF. 

Av beslutet ska framgå under hur lång tid uteslutningen gäller. Medlem som uteslutits kan söka nytt medlemskap när tiden för uteslutningen upphört att gälla. 

SKYLDIGHETER GENTEMOT SRF 

§ 4 Aniridi Sverige ska senast den 15 maj varje år skicka verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för närmast föregående år till SRF. 

Aniridi Sverige ska rapportera förändringar i styrelsens sammansättning till SRF. 

Aniridi Sverige ansvarar för att kontinuerligt hålla sin del av medlemsregistret aktuellt. 

När Aniridi Sveriges stadgar ändrats ska de skickas till SRF. 

Aniridi Sverige ska på uppmaning av SRF betala årsavgiften. 

Aniridi Sverige ska även i övrigt följa de föreskrifter som SRF:s styrelse beslutar om. 

Ledamot i SRFs förbundsstyrelse, eller annan person som riksförbundet särskilt utsett, har närvaro- och yttranderätt vid Aniridi Sveriges styrelsemöten, årsmöte och andra medlemsmöten. 

SRFs riksförbund ska omedelbart informeras om kännedom eller misstanke föreligger om oegentligheter eller misskötsel inom Aniridi Sverige. Riksförbundet ska vidta lämpliga åtgärder. Riksförbundet har rätt att ta del av samtliga handlingar och genomföra revision. Efter beslut i förbundsstyrelsen kan riksförbundet, eller av förbundsstyrelsen anvisat distrikt, överta förvaltningen. 

§ 5 Ombud vid SRF:s kongress 

Aniridi Sverige utser ett ombud med ersättare till SRF:s kongress och organisationsråd. Endast synskadade medlemmar och medlemmar som är vårdnadshavare till barn med synskada som ej fyllt 18 år kan utses till ombud vid riksförbundets kongress och organisationsråd. 

Ett ombud kan endast representera ett distrikt eller en branschförening. Ombud får ej vara ledamot av SRF:s styrelse. 

ANIRIDI SVERIGES ORGANISATION 

§ 6 Föreningens organ utgörs av föreningsmöte, styrelse och revisor. 

§ 7 Styrelsen utser inom sig en eller flera personer som tecknar föreningens firma. 

§ 8 Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. 

§ 9 Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av minst fyra ledamöter. 

§ 10 Styrelsen väljs med enkel majoritet på ett behörigen utlyst årsmöte och konstituerar sig omedelbart efter årsmötet. 

§ 11 Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. 

§ 12 Styrelsens uppgift är att: 

 • ansvara för det löpande föreningsarbetet i enlighet med föreningens stadgar 
 • ansvara för bokföring 
 • kalla till och förbereda föreningens årsmöte 
 • ansvara inför årsmötet för föreningens ekonomi och verksamhet. 

 

§ 13 Protokoll skall föras under styrelsemöte och skall efter mötet justeras av mötesordförande och av mötet utsedd sekreterare. 

§ 14 Ordförande kallar till styrelsesammanträden med minst 14 dagars framförhållning. 

FÖRENINGSMÖTEN 

§ 15 Årsmötet är föreningens högsta organ. 

§ 16 Ordinarie årsmöte skall hållas senast 10 maj varje år. Kallelse till årsmötet skall utfärdas minst två månader före mötesdagen. Därutöver håller föreningen möten då antingen styrelsen eller revisor skriftligen kräver det. Tid och plats för mötena fastställs av styrelsen och meddelas genom lämpligt medium. 

§ 17 Årsmötet är beslutsmässigt då det är behörigen utlyst. Vid omröstning gäller majoritetsbeslut. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. 

§ 18 Årsmötet skall: 

 • behandla verksamhetsår, räkenskap, revision och nästa års budget samt inkomna förslag från föreningens medlemmar 
 • besluta om ansvarsfrihet eller ej för avgående styrelses ledamöter 
 • välja styrelse 
 • välja revisor och vid behov revisorssuppleant 
 • välja valberedning 
 • fastställa föreningens medlemsavgift för nästa verksamhetsår 
 • utveckla riktlinjer för föreningens arbete. 

 

§ 19 Vid föreningsmöten leds förhandlingarna av den ordförande som mötet därtill utser. Omröstningar är öppna. Vid val av personer, fråga om stadgeändring eller upplösning sker omröstning med slutna sedlar om någon så begär. 

§ 20 Årsmötets protokoll skall justeras av mötesordförande och två vid årsmötet valda justerare. 

§ 21 Motioner får lämnas av föreningens medlemmar och skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast en månad före årsmötet. Styrelsen har rätt att lämna egna förslag till årsmötet. 

VALBEREDNING 

§ 22 Valberedning bör väljas av årsmötet och skall bereda val av styrelse och revisor. Årsmötet beslutar hur många personer som skall ingå i valberedningen, samt vem av ledamöterna som skall vara sammankallande. 

REVISION 

§ 23 Styrelsens verksamhet och förvaltning granskas för varje kalenderår av en revisor, vald av årsmötet. 

§ 24 Bokslut och verksamhetsberättelse skall vara revisorn tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Revisorn avger senast en vecka före årsmötet revisionsberättelse till styrelsen, med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

ÄNDRING AV STADGAR 

§ 25 För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav det ena skall vara årsmöte. För att äga giltighet skall beslut vid det sista mötet biträdas av minst 3/4 av de röstande. Föreningsmötena skall genomföras med minst 30 dagars mellanrum. 

Aniridi Sveriges stadgar ska innehålla paragrafer enligt bilaga 3 i Synskadades Riksförbunds stadgar. Dessa paragrafer som fastställts av Synskadades Riksförbunds kongress kan endast ändras av kongressen. Kongressens ändringar i de obligatoriska paragraferna gäller automatiskt för Aniridi Sveriges stadgar efter kongressens beslut och ska rapporteras till årsmötet. 

§ 26 Vid fråga om tolkning av stadgarna gäller styrelsens mening till dess årsmötet avgjort frågan. 

UPPLÖSNING 

§ 27 Beslut om föreningens upplösning skall, för att vara giltigt, fattas på två efter varandra följande föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte, med minst 90 dagars mellanrum. Beslut om förenings upphörande tas med 3/4 majoritet. 

§ 28 Eventuella tillgångar vid föreningens upplösning skall i första hand täcka skulder och kostnader som kan uppkomma. Återstående tillgångar skall, enligt årsmötets beslut, överföras till annan förening eller sammanslutning med liknande verksamhet, eller till forskning kring aniridi.