Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Om föreningen

Synskadades ’Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för synskadade, både blinda och synsvaga. Lokalföreningen SRF Ängelholm-Båstadär en del av synskadades riksförbund och omfattar Ängelholm och Båstads kommuner. Föreningen är ansluten till distriktet SRF Skåne. Föreningen bildades 1968 under namnet Ängelholm-Båstads synskadekrets och ombildades 1978 till Synskadades förening Ängelholm-Båstad. I slutet av 1980-talet ändrades namnet till det nuvarande SRF Ängelholm-Båstad. SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där Alla medlemmar kan göra sin röst hörd och alla synpunkter är välkomna. SRF eftersträvar jämlikhet mellan kvinnor och män. Därför arbetar vi för en jämn könsfördelning i våra beslutande organ. 

Medlemsaktiviteter

I den verksamhetsplan som antogs av årsmötet i februari ingick många aktiviteter med olika teman. På grund av pandemin har flera av dessa planerade aktiviteter. Liksom de månatliga medlemsmötena, inte varit möjliga att genomföra. I januari genomfördes både ”flyttgröt” och Engelholms revyn. Årsmöte hölls i februari men redan i mars fick vi ställa in månadsmötet och det därpå följande halvåret var verksamheten mer eller mindre satt i pausläge. I oktober hade situationen förbättrats så vi genomförde ett besök på Järnvägs muséet i Ängelholm. Gåsmiddagen i november åts på Mat och Möten, Boarp, Båstad. Årsmöte 2020 25 personer, varav 14 röstberättigade medlemmar, deltog i årsmötet som leddes av förhandlingsledaren Anne-Marie Lindén. Årsmötet hölls den 22 februari på Torgträffen, Ängelholm, där vi från och med detta år har våra lokaler.

Vid mötet valdes Anna Balte till styrelsens ordförande för ett år. Conny Jansson och Marianne Jönsson valdes till styrelseledamöter för två år medan Stina-Bodil Andersson och Per-Arne Andersson valdes till ledamöter för ett år. Till revisorer valdes Ernst & Young AB samt Rolf Nilsson (verksamhetsrevisor) med Gert Ivarsson som suppleant. Någon valberedning utsågs inte och har inte heller utsetts senare.

Styrelsen

Under hösten lämnade Marianne Jönsson styrelsen och efter styrelsemötet den 9 december valde även ordförande Anna Balte samt ledamöterna Stina-Bodil Andersson och Per-Arne Andersson att lämna sina uppdrag. Eftersom det då endast återstod en ledamot valde SRF Skånes distriktsstyrelse att utse Anders Mårdell till ordförande i den interimstyrelse som fick i uppdrag att ansvara för föreningens verksamhet fram till och med årsmötet våren 2021. Utöver ordföranden består styrelsen av Conny Jansson.

Föreningens styrelse har under året hållit 11 protokollförda styrelsemöten. Under hösten deltog styrelsen i en av SRF Skåne arrangerad tvådagars utbildning för styrelseledamöter.

Ekonomi

I slutet av året beslöt styrelsen att det kapital på 1 536 tkr som föreningen låtit SEB förvalta ska flyttas till en depå förvaltad av Söderberg & Partner. Överföringen av kapitalet skedde sedan i början av januari 2021.

Årsavgiften för 2020 har varit 200 kronor för såväl synskadad som stödjande medlem. För medlemmar som ännu inte fyllt 31 år har avgiften varit 100 kronor. Mer information om det ekonomiska resultatet av föreningens verksamhet samt den finansiella ställningen vid utgången av året framgår av det separata årsbokslutet för räkenskapsåret 2020.

Medlemmar

Vid utgången av verksamhetsåret 2020 hade föreningen 76 medlemmar, varav 51 var synskadade och 25 stödjande medlemmar. Ett år tidigare var det totala antalet medlemmar 108, fördelat på 67 synskadade och 41 stödjande medlemmar.

Representation

Vi har varit representerade vid SRF Skånes års och höstmöte, i Kommunala handikappråden i både Båstads och Ängelholms kommuner. Vi har också varit representerade på ABF:s årsmöte och halvårsmöte, samt vid handikapporganisationernas samarbetsråd i Ängelholm. Vi är medlemmar i SRF Skåne, handikapporganisationernas samarbetsråd i Ängelholm och ABF Nordvästskåne.

Ängelholm den 23 februari 2021 Anders Mårdell Conny Jansson Ordförande