Organisation

Välkommen till Synskadades Riksförbund Borås. Synskadades Riksförbund Borås arbetar för att förbättra villkoren för personer med synnedsättning.

 

SRF Borås organisation

 

Syfte

En praktisk översikt och hjälpreda över SRF Borås verksamhet, styrelse, arbetsgrupper och övriga föreningsfunktionärer.

Målgrupp

Styrelse, funktionärer och medlemmar i

SRF Borås.

Reviderad 2022-04-25

 

 

 

Inledning

Synskadades Riksförbund SRF Borås organisationsplan skall vara en hjälpreda i föreningens arbete och för styrelsens, funktionärernas och medlemmarnas upplysning. Planen skall revideras efter varje årsmöte, dock senast den 30 april samt vid annan tidpunkt när ändringar föreligger, t ex inom styrelsen eller inom en arbetsgrupp. Revideringsdatum skall alltid ändras vid senaste ändring.

 

Det är viktigt att föreningens funktionärer arbetar med jämställdhetsperspektivet i fokus, liksom lämplighet för ett specifikt uppdrag, då funktionären alltid företräder SRF Borås.

Varje arbetsgrupp som utses av styrelsen/årsmötet bör generellt bestå av tre till fyra representanter. Vid specifika tillfällen, kan utses ytterligare representanter vid behov. Verksamhetsgruppen är också en arbetsgrupp som kräver fler representanter, dock högst 6 personer.

 

 

 

Inom varje arbetsgrupp skall det finnas en ansvarig person gruppledare, som utses av gruppen eller årsmötet. Gruppledaren har till uppgift att återföra information till styrelsen om gruppens arbete.

Alla gruppansvariga skall se till att alla i arbetsgruppen får samma information inför ett uppdrag och sammankallar till planeringsmöten. Gruppledaren ansvarar även för närvarolistorna inför ansökan om aktivitetsbidrag. (som aktivitet räknas minst 4 deltagare och minst 1 timmas sammankomst)

 

Alla gruppansvariga sköter redovisning till kassören av inkomster och utgifter i samband med utlägg eller aktivitet. Redovisning måste göras snarast möjligt efter en aktivitet. Eventuella anspråk på ersättning för egna utlägg skall skriftligen lämnas till kassören senast efter avslutad termin för innevarande år.

 

Medlemsavgift för röstberättigade och stödjande medlemmar för år 2022 är fastställd till 175 kr.

 

Nuvarande styrelse- och gruppsammansättning fr o m 20220316

 

SRF Borås styrelse              

Mikael Drebäck ordförande            

Urban Efraimsson vice ordförande

Lize Hällzon sekreterare                

Annika Thelin vice sekreterare

Kenneth Schultz kassör

Marie Nilsson vice kassör

Jan Gunnarsson ledamot

 

Korresponderande ledamot

Mikael Drebäcj ordförande

Undertecknar (ev. tillsammans med annan funktionär) alla skrivelser och brev som utgår från SRF Borås till myndigheter, kommuner, vid sökande av bidrag från fonder och stiftelser mm.

 

Firmatecknare

 

Full teckningsrätt:

Mikael Drebäck ordförande

Urban Efraimsson vice ordförande

Kenneth Schultz kassör

2 i förening

 

Teckningsrätt för bankärenden

Mikael Drebäck, Urban Efraimsson, Kenneth Schultz, Marie Nilsson två i förening

 

Bankärenden för upp till 20 000 kr

Ensam teckningsrätt Kenneth Schultz, Marie Nilsson.

 

Våra revisorer

Ordinarie: Rose-Marie Arestav och Fredrik Arestav

Ersättare: Kristina Gunnarsson och Lena Leimalm

 

Valberedning

årsmötet utser

Nuvarande sammansättning:

Maria Eriksson (sammankallande), Karin Öman Villberg.

 

SRF Älvsborgs representantskap

SRF Älvsborgs representantskap är distriktets högsta beslutande organ. Ombuden representerar sina respektive lokalföreningar, och SRF Borås har att utse 8 ordinarie ombud samt ersättare. Antalet ombud beräknas av SRF Älvsborgs kansli inför varje representantskap och är för närvarande 8 till antalet.

SRF Borås valberedning nominerar och årsmötet väljer ombud.

 

 

Ombud till 2022 års representantskap

Urban Efraimsson, Susanne Mikszath, Jan Gunnarsson, Maria Eriksson,Mikael Drebäck, Marita Johansson och Mikael Magnusson.

 

Arbetsgrupper

 

Verksamhetsgrupp

Valberedning nominerar - årsmötet utser (högst 6 representanter).

Nuvarande sammansättning:

Maria Eriksson (sammankallande), Lars Eriksson, Carina Karlsson, Fanny Svensson och Kristina Gunnarsson.

 

Studiegrupp

Valberedning nominerar - årsmötet utser

Nuvarande sammansättning:

Jan Gunnarsson (sammankallande), Stefan Ekström, Kristoffer Gustavsson, Sune Börjesson och Maria Eriksson.

 

Resegrupp

Valberedning nominerar - årsmötet utser

Nuvarande sammansättning:

Jasminka Sivac, Roger Andersson, Ulf Villberg (sammankallande), och Maria Eriksson.

 

Teater och Kulturgrupp

Valberedning nominerar - årsmötet utser

Nuvarande sammansättning:

Birgit Söderholm (sammankallande), Urban Efraimsson, Jasminka Sivac och Kristina Gunnarsson.

 

Tillgänglighetsgrupp

Valberedning nominerar - årsmötet utser

Nuvarande sammansättning:

Ulf Villberg (sammankallande), Gun Eksell, Admir Dahlberg, Susanne Mikszath, Sune Börjesson, Mikael Magnusson och Jasminka Sivac.

 

Hemsideansvarig

Roger Andersson

 

Brukarrådet för Syncentralen Borås

Brukarrådet omfattar en ordinarie ledamot och en ersättare från varje SRF lokalförening inom Syncentralen i Borås verksamhetsområde. SRF Borås styrelse utser representanter.

Nuvarande representanter:

Jan Gunnarsson ordinarie

Karin Öman Villberg ersättare

 

Bingoalliansen

Styrelsen utser

Nuvarande representanter:

Kenneth Schultz ordinarie

Jan Gunnarsson ersättare

 

ABF-ombud

Styrelsen utser

Nuvarande representanter:

Kenneth Schultz ordinarie

Jan Gunnarsson ersättare

 

Föreningsrådet

Föreningsrådet är ett samarbetsorgan mellan ideella föreningar inom kommunen. För närvarande har föreningen inte utsett någon representant.

 

Funktionsrätt Borås (f d HSO)

SRF Borås är medlem i Funktionsrätt. Det är viktigt att alla handikappföreningarna samarbetar om handikappfrågorna i kommunen. De frågor som anses vara "hjärtefrågor" för en enskild medlemsförening, t ex frågor som rör synskadeperspektivet, återförs till den berörda föreningsordföranden som tar med sig ärendet till sin egen föreningsstyrelse för yttrande.

Ordförandemöte är högsta beslutande organ.

Funktionsrätt Borås väljer ledamöter till Kommunala funktionshinderrådet (KFR)

Nuvarande representanter i Funktionsrätt Borås:

Ordförande Mikael Drebäck ordinarie

Vice ordförande Urban Efraimssonersättare

 

KFR - Kommunala Funktionshinderrådet Borås

SRF Borås styrelse föreslår kandidater. (SRF Borås har ingen självskriven plats). Namn nomineras till Funktionsrätt Borås årsmöte som utser de representanter som skall tillsättas. Politisk mandatperiod 2019-2022. Under nuvarande mandatperiod har SRF Borås Jasminka Sivac med i KFR.

 

Synskadades Stiftelse Borås

Synskadades Stiftelse i Borås är en fristående stiftelse och har till uppgift att förvalta medel, som tillfaller stiftelsen eller SRF Borås genom testamente eller gåvor. Stiftelsen utdelar även ekonomiskt stöd för vård av behövande blinda och synsvaga, eller vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar, i enlighet med stiftelsens stadgar.

Om det i testamente eller gåvohandling står skrivet att medel ska användas för andra ändamål än de i stadgarna angivna, skall det som föreskrivits av testator eller donator följas.

SRF Borås styrelse beslutar om överföring av medel till stiftelsen, och stiftelsens styrelse har möjlighet att återföra medel till SRF Borås, se stiftelsens stadgar.

SRF Borås styrelse beslutar om och när skriftlig ansökan om återförande av medel från stiftelsen till SRF Borås skall göras.

Stiftelsens styrelse består av fem ledamöter, där fyra utses på förslag av valberedningen av SRF Borås årsmöte och en ledamot utses av stiftelsens styrelse.

Det är viktigt att alla Stiftelsens beslut om överföring av ekonomiska medel, protokollförs vid särskilda styrelsemöten där Stiftelsens ledamöter deltar.

 

Styrelsens nuvarande sammansättning:

Valda av SRF Borås årsmöte:

Urban Efraimsson ordförande

Kenneth Schultz kassör

Birgit Söderholm ledamot

Steve Järpenäs ledamot

Vald av stiftelsens styrelse:

Jan Gunnarsson sekreterare

 

Revisorer för stiftelsen

Valda av SRF Borås årsmöte

Ordinarie: Maria Ullinger och Susanna Everborn

Ersättare: Oskar Grönesjö och Velora Hasani

 

SRF Borås kontaktuppgifter

Adress: Viskastrandsgatan 5, 506 30 Borås

Telefon: 033-41 51 44 måndag-fredag kl. 10:00-16:00

Nunne Bard svarar i telefon

Mailadress: boras.srf@gmail.com

 

  1. Syfte och mål

    SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomn…

  2. Kontaktuppgifter