Två händer skriver på punktskrivmaskin

Om Synskadades Riksförbund

SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Följande principer är vägledande för att stärka demokratin inom hela organisationen:

SRF eftersträvar jämställdhet mellan kvinnor och män. Därför arbetar vi för en jämn könsfördelning i våra beslutande organ.

Eftersom en synskada ofta innebär läshandikapp, är det nödvändigt att vi inom SRF ger ut vår information i för synskadade läsbar form, så att alla kan ta del av den.

Synskadades Riksförbund, SRF Älvsborg, är en partipolitisk och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade boende inom f d Älvsborgs län.

Synskadades Riksförbund är uppbyggt i tre plan, riksförbund, distrikt och lokalföreningar. I riksförbundet ingår 24 distrikt och i SRF Älvsborg ingår 11 lokalföreningar varav tre f n är vilande. Den enskildes medlemskap handläggs i första han av respektive lokalförening men att medlemmar kan vara direktanslutna till distriktet, t ex medlemmar från de vilande föreningarna.

Organisationens målsättningsparagraf lyder: Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund, SRF, för att utifrån tanken om alla människors lika värde gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt att skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

För att vinna inträde som röstberättigad medlem fordras:

- att vara blind eller synsvag med så nedsatt synförmåga att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller att med synens hjälp orientera sig eller att ha motsvarande svårigheter i den dagliga livsföringen

Bli medlem!