Samverkan

Synskadades Riksförbund arbetar med frågor som berör oss synskadade i olika samverkansorgan.

  1. Dalatrafiks tillgänglighetsråd

  2. Funktionshinderrådet i Dalarna - FRID

  3. Kommunala funktionshinderråd - KHR

  4. Syncentralen i Dalarna