Kommunala funktionshinderråd - KHR

Synskadades Riksförbund arbetar med frågor som berör oss synskadade i olika samverkansorgan. Det kan handla om kommunala frågor som till exempel tillgänglighet till gatumiljön där man bor, snöröjning eller tillgång till kommunal information. Detta görs i kommunala funktionshinderråd. Beroende på i vilken kommun man bor kan dessa heta tillgänglighetsråd, funktionshinderråd eller handikappråd. I kommunerna är det lokalföreningarna som tillsätter representanter för SRF i de kommunala råden. Genom sin kommuns hemsida kan man få mer information om de kommunala funktionshinderråden.