Synskadades Stiftelse i Dalarna

Stiftelsens ändamål är dels att ta emot och förvalta medel, som tillfallit stiftelsen eller SRF Dalarna genom testamente, dels att genom bidrag i lämpliga former främja vård av behövande blinda och synsvaga, eller vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar.

 Synskadades Stiftelse i Dalarna

Org.nr: 882601 - 9195

 Detta dokument är fastställt av stiftelsens styrelse 2019-02-12

 Ansökningar och redovisningar skickas alltid till:

Synskadades Stiftelse i Dalarna

c/o SRF Dalarna

Kvarnforsplan 2, 1tr

784 66 Borlänge

mail: info.dalarna@srf.nu

 

Stiftelsens ordförande är Dennis Johansson, 070-884 69 30

 

1. Allmänna bestämmelser

 

Det finns fyra utdelningstillfällen, och

ansökningar om bidrag till stiftelsen ska vara insända senast

- 14 december 2018 för ansökningar första kvartalet 2019,

- 28 februari 2019 för ansökningar andra kvartalet 2019,

- 31 maj 2019 för ansökningar tredje kvartalet 2019 samt

- 31 augusti 2019 för ansökningar fjärde kvartalet 2019.

 

Ansökan om bidrag måste alltid göras i förhand och vara skriftlig.

Bidrag från Stiftelsen ska användas till synskadade eller möjliggöra för synskadade att vara delaktiga.

 

Stiftelsen lämnar ett skriftligt beslut med uppgift om hur redovisning av det eventuella bidraget ska göras. Beslut meddelas inom tre veckor från det att ansökningsdatumet gått ut.

 

Stiftelsen lämnar sin årsredovisning och revisionsberättelse som en rapport till Synskadades Riksförbund i Dalarnas representantskapsmöte.

 

 

 

2. Kriterier för ansökningar från synskadeföreningar eller liknande sammanslutningar

 

Stiftelsen vill att föreningarna ansöker om bidrag ett kvartal i förskott.

 

Ansökan ska inte göras på någon speciell blankett men ska innehålla:

- Namn och kontaktuppgifter på sökande.

- Plusgiro/bankgiro.

- Beskrivning av vad bidraget ska användas till, såsom vem aktiviteten riktar sig till, vad ska genomföras, när ska det äga rum, varför vill ni genomföra det osv.
- Budget, hur mycket kostar det. Beskriv kostnaderna och vilken egenavgift ni planerar att ta ut. Finns andra inkomstkällor eller har bidrag sökts från annat håll?

 

Vid dyrare aktiviteter eller resor krävs alltid en medfinansiering i form av egenavgift från deltagarna.

 

Pengar utbetalas efter redovisning.

 

Redovisningen ska innehålla:

- Namn på föreningen samt uppgift om bankgiro/plusgiro dit pengarna ska utbetalas.

- Sammanställning med en ekonomisk redovisning i jämförelse med budgeten (som var med i ansökan), påskriven av behörig firmatecknare.

- Skriftlig berättelse över vad som hände och hur man uppnådde målen

samt i förekommande fall program och deltagarförteckning (där det anges vem som är synskadad).

 

För att Stiftelsen bättre ska kunna ha kontroll på att de pengar som beviljats verkligen använts, kräver stiftelsen in redovisning för varje aktivitet som genomförts senast 2 månader efter varje kvartal. Gäller ansökan sådant som exempelvis kostnader för arbetsgrupper, cirklar, information och så vidare som avser hela kalenderåret krävs redovisning senast 15 december innevarande år.

 

Inkommer inte redovisning förfaller möjligheten att få bidrag utbetalt.

 

Har föreningen/distriktet likviditetsproblem kan förskotts­u­tbe­talning av del av bidraget göras efter överenskom­melse med, och beslut av, stiftelsens styrelse.

Följande handlingar (gäller föreningar) ska insändas en gång om året till Synskadades Stiftelse efter det att årsmöte genomförts:

- Föreningen ska inlämna senaste årsredovisningen, bestående av årsbokslut och revisionsberättelse. Om dessa handlingar redan sänts till stiftelsen behöver de inte sändas igen vid nästa ansökan.

 

 

3. Kriterier för ansökningar från enskilda

 

Bidragsändamål

Bidrag kan omfatta en rad olika insatser och åtgärder som utifrån Stiftelsens ändamål syftar till att förbättra situationen för synskadade barn och ungdomar och ekonomiskt behövande synskadade. Bidrag kan exempelvis ges till läger för barn och ungdom, vård och behandling såsom tandvård, habilitering och rehabilitering, rekreation, stöd till fritidsaktiviteter, ledsagning, studier och utbildning. Bidrag beviljas inte för sådana insatser och åtgärder som samhället har att svara för. Inga bidrag beviljas för glasögon, datorer, telefoner eller läsplattor.

 

Krav för erhållande av bidrag

För stiftelsens bidrag till enskilda behövande synskadade görs en ekonomisk behovsprövning av den sökandes inkomst och förmögenhet. Det innebär att sökandens taxerade årsinkomst, m­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ed hänsyn till Skatteverkets nuvarande praxis, inte får överstiga 186.000 kronor

(4 basbelopp). Sökandens nettoförmögenhet (tillgångar) får inte överstiga ett basbelopp, undantaget ägandet av egen bostad.

 

Till ansökan skall alltid bifogas kopia av senaste slutskattsedel från Skatteverket som styrker sökandens inkomst. Sökanden måste också redovisa sina tillgångar.

 

Vid ansökan från enskilda skall stiftelsens ansökningsblankett användas. Ansökan måste också alltid göras i förväg samt skickas in via post till stiftelsen på adress:

 

Synskadades Stiftelse i Dalarna

c/o SRF Dalarna

Kvarnforsplan 2, 1tr

784 66 Borlänge