Organisation

Synskadades Riksförbund Göteborg är ett distrikt inom Synskadades Riksförbund, SRF.

Här kan du läsa mer om hur vi är organiserade, hur besluten fattas och hur vi finansieras. Du kommer även att kunna hitta information om årsmöten och medlemsmöten, årsmötes- och övriga möteshandlingar, stadgar, nytt från styrelsen m.m.

Synskadades Riksförbund bildades 1889 och hette tidigare De Blindas Förening, DBF. 1914 startades en sammanslutning av blinda i Göteborg, som senare kom att utvecklas sig till vårt SRF-distrikt.

Hela organisationen bytte namn i mitten av 1970-talet till det nuvarande namnet.

Organisation i tre plan
SRF är en treplansorganisation, med riksförbund, distrikt och lokalföreningar. Riksförbundet har kongress vart tredje år.

Inom SRF Göteborgs område finns det inga lokalföreningar, vilket gör att vi skiljer oss åt från övriga distrikt. Föreningen omfattar kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö kommun. Normalt är medlemmar ansluten till en lokalförening, men här är alla anslutna till distriktet. Vi har ca 900 medlemmar.

Röstberättigade och stödjande medlemmar
Är man synskadad eller förälder till ett synskadat barn så är man röstberättigad medlem.  Vi har också stödjande medlemmar. I distriktets styrelse skall alla vara synskadade. Detta enligt våra stadgar.

Så väljs styrelsen
I distriktets styrelse finns det ordförande, ledamöter och ersättare. Dessa väljs vid årsmötet under våren. Årsmötet består av alla röstberättigade medlemmar inom distriktet som har anmält sig i tid.

Om årsmöte och medlemsmöten
Vid årsmötet på våren beslutas om årsredovisning för föregående år, val till distriktsstyrelsen plus eventuella motioner.
I början av året har vi ett medlemsmöte där fokus ligger på att nominera medlemmar inför årsmötets val till styrelse. På hösten ordnas ett medlemsmöte, då budget för nästa år antas plus arbetsplan för kommande år. De här två medlemsmötena är stadgebundna och genomförs varje år.
Ytterligare två medlemsmöten eller medlemsträffar brukar anordnas under året under lite lättsammare former för att ta upp olika ämnen. Styrelsen bjuder in utefter hur behovet ser ut. Dessa tillfällen är inte stadgebundna.

Så finansieras verksamheten.
Vi finansierar vår verksamhet genom medlemsavgifter, deltagaravgifter, bidrag från kommunen, söka pengar från fonder och stiftelser.
Vi får även bidrag från arbetsförmedlingen.
Ibland får vi arv och gåvor.

 

I länkarna nedan kan du läsa mer om vår organisation.

  1. Stadgar

  2. Årsmöte

    Sidan uppdateras inför nästa årsmöte 2023.

  3. Protokoll

  4. Verksamhetsberättelser

  5. Motioner

  6. Motionera inför kongressen