Fonder

Skånes Blindförenings Understödsstiftelse har bytt namn till Synskadades Stiftelse Skåne.

Synskadades Stiftelse Skåne är ett samlingsnamn för samtliga stiftelser som är närstående till SRF Skåne. Styrelsen för Synskadades Stiftelse Skåne sammanträder fyra gånger per år (i slutet av var och en av månaderna februari, maj, augusti samt november) och för att en ansökan om bidrag ska kunna behandlas på nästkommande möte måste ansökan vara inlämnad senast 1 februari, 1 maj, 1 augusti respektive 1 november. 

Information om vad som ska bifogas till ansökan, såsom läkarintyg om din synskadas art och problematik, den senaste slutskattssedeln samt eventuell offert eller liknande finns i bilagorna till ansökningsblanketten. Det är viktigt att alla handlingar skickas tillsammans med din ansökan.

Ifylld ansökningsblankett samt övriga handlingar skickas till:

Synskadades Stiftelse Skåne
c/o SRF Skåne
Järnvägsgatan 8
243 30 Höör

Det går även bra att mejla in din ansökan till: sss@srfskane.se

Vid frågor angående ansökningar så är telefontiderna för stiftelsen 09.00-11.30 tisdagar och torsdagar på 040-777 75.

Nedan kan du ladda hem ansökningsblanketten och bilagor och få mer information om andra stiftelser och övriga fonder.

Ladda ned ansökningsblankett

Ladda ned bilagor till ansökningsblanketten

Övriga fonder för synskadade och information

Besked från Riksdag och Skatteverk