Bild på Skåne med SRF Lundabygdens upptagningsområde marketat med vitt

SRF Lundabygden

Historiska återblickar för SRF Lundabygden

Under 60-talet bildas de s.k. Kretsarna och SRF Lundabygden såg dagens ljus 1968 och blev på 1970-talet en egen fristående lokalförening.

Föreningsnamn genom åren

Lunds Blindförening Lundensia, föddes vid ett möte på Annetorps-hemmet i Lund 1968 och blev en s.k. krets. Redan från början kunde den kretsen räkna in 22 medlemmar och interimsstyrelsens ordförande var den färgstarke före detta läraren Eugen Olsson. Övriga ledamöter var Birgit Wetterstrand-Lugn, sekreterare, Maud Holm, kassör, Johnny Stolpe, vice ordförande samt Hans Hansson och Erik Nilsson.

Redan tidigare hade studiecirkeln "Skånes Kultur" drivits med Eugen Olsson som intresserad studieledare. Redan på den tiden hade vi ett gott samarbete med Torna Härads Kommitté för synskadade som fortsatte genom åren. Även utfärder och Mårtens fester tillkom redan då.

1970 kom en ny idé. Då började man spela schack inom föreningen. Hans Hansson var en god och aktiv ledare för denna nya aktivitet.

De Blindas Förening - riksorganisationen - bytte under år 1976 namn till Synskadades Riksförbund. Det var ett namnbyte, som föregåtts av 15 års diskussioner och utredande och motiverades med bl.a. handikapporganisationernas nya roll som opinionsbildande och påtryckande språkrör för sina grupper i samband med ändringar i socialtjänstlagen, tillkomsten av handikappråd m.m. Med anledning härav ersattes Lunds Blindförening Lundensia med nya namnet Synskadades Förening i Lund. Detta ägde rum den 1 januari 1978.

Men även det nya namnet på Lundaföreningen måste ändras inom några få år. Synskadades Förening i Lomma upplöstes i början av 1982. Dess medlemmar överfördes då till föreningen i Lund, varefter namnet ändrades till Synskadades Förening i Lund med Omnejd. I ordet omnejd kunde man sedan förutom Lomma också räkna in Burlöv, Kävlinge och Staffanstorps kommuner.

Kanslilokaler och anställda

En stor och besvärlig nöt att knäcka var länge uppgiften att skapa ett väl fungerande kansli med anställd personal.

Redan 1978 fick den nya styrelsen i uppdrag att snabbt utreda möjligheten att ordna en expeditionslokal med tanke på den växande verksamheten. I juli samma år hade man lyckats få en lokal vid Gyllenkroks Allé. Där fanns två större och två mindre rum samt kök. Men redan ett år senare i juni 1979, lämnades lägenheten med den motiveringen, att den användes alltför lite och att det därför också ur ekonomisk synpunkt inte var försvarbart att behålla lokalen.

I oktober 1980 invigdes Fakiren, gårdshuset vid före detta Åke Hans restaurang vid Bredgatan 5 i Lund. Huset hade iordningsställt för handikappföreningarna i Lund, som där skulle få disponera utrymmena i markplanet. I oktober 1983 började Conny Olsson en provanställning som tjänsteman åt föreningen med placering på Fakiren. detta var ett resultat av ett föreningsmöte under sommaren, som gav styrelsen i uppdrag att ordna lokal och tjänsteman. Från och med februari 1984 blev anställningen fast och Conny heltidsanställdes.

Omkring årsskiftet 1985/86 övertog föreningen ett större kontorsrum, varvid nya inventarier anskaffades liksom de praktiska apparater, som man är beroende av på ett kansli för synskadade. Under våren 1988 genomgick Conny en grundkurs samt en påbyggnadskurs i datoranvändande vid HADAR i Malmö. En dator inköptes och placerades i nya kansliet och kom väl till användning vid framtagningen av information till medlemmarna. Från kansliet utsändes föreningens information till medlemmarna i tre olika utföranden: storstil, kassett och punktskrift.

Under de senaste åren har den tekniska utvecklingen rusat iväg och med jämna mellanrum så har föreningen fått göra nyanskaffningar av datorutrustningar m.m.

Alltsedan 1993 så har på olika sätt lokalfrågan på Fakiren aktualiserats, genom olika kommunala beslut och under vintern 1996 kom så slutligen beskedet att föreningen blivit uppsagd. Alltsedan de första signalerna har därför ett stort arbete lagts ned på att efterforska tänkbara alternativa lokaler för föreningen. Valet av nya lokaler föll på Folkets Hus mitt i centrala Lund och ett oerhört arbete med att iordningsställa lokalerna ägde rum under vintern och våren 1997. Mycket arbete med uppfräschning av lokalerna, ny belysning samt kompletterande inköp av utrustning gjordes. Som ett led i att presentera det nya kansliet, arrangerades ett mycket välbesökt "Öppet Hus".

En tid efter flyttningen anställdes ytterligare en person på kansliet, Mona Ohlsson. Föreningen har haft andra anställda under kortare och längre perioder. Enligt överenskommelse med AMI har föreningen ställt upp med arbetsplatsträning för synskadade.

P.g.a. starkt minskade bidrag från Fonder & Stiftelser så tvingades styrelsen säga upp personalen 2004 och flytta sina verksamheter från Folkets Hus i Lund. 2008 togs lokalerna i anspråk på Klostergården.

Efter Lars Eisners anställningsår på kansliet så provanställdes åter Conny Olsson på kansliet 2012, efter ett halvårs praktiktjänst via arbetsförmedlingen en tjänst som fr.o.m. 2014 06 01 är en heltidsanställning. Arbetsplatsinsatser genomfördes i samarbete med Arbetsförmedlingen och Horisont som genomfört olika utbildningsinsatser genom åren.

En mycket positiv utveckling under året var den medlemsaktivitet som ökade med hela 20% vid våra arrangemang 2015.

Ordförandeförteckning;

1968, Eugen Olsson, ordförande i interimsstyrelsen

1978, Hans Hansson,

avled under hösten

1979, Göte Björner,

avled under hösten

1979, Claes Jönsson

1979, Johnny Persson, mandatperiod på 4 år

1983, Gunnar Widell, mandatperiod på 11 år

1994, Simon Tiensuu

1995, Karl-Erik Liljeroth

2002, Lars Eisner, mandatperiod på 3 år

2005, Alexander Masic, mandatperiod på 3 år

2008, Ann-Christin Fast, mandatperiod på 6 år

2014, Simon Tiensuu

2015, Cecilia Linderoth

2016, Rune Persson

Vid årsmötet den 24 mars 2018 firade vi de första 50 åren med Föreningen.