En mötesklubba i trä.

Kallelse och dagordning Årsmöte 13 mars 2021

Kallelse och dagordning till SRF Malmö-Svedalas årsmöte lördagen den 13 mars 2021 per telefon.

                                                                Malmö februari 2021

 

KALLELSE

Synskadades Förening SRF Malmö-Svedala kallar härmed till årsmöte lördagen den 13 mars 2021 kl 13 per telefon.

Anmäl dig till kansliet på telefon 040-25 05 40 eller maila till info@srfmalmo.se senast måndagen 1 mars. Efter anmälan skickas ytterligare information om telefonmötet. Meddela även om du är intresserad av verksamhetsberättelsen för 2020 så skickar vi med den tillsammans med instruktionen för mötet.

Förslag till val till styrelsen ska lämnas till valberedningen senast 1 mars.

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen

Synskadades Förening SRF Malmö-Svedala


DAGORDNING

Årsmöte 2021-03-13

 

1. Mötets öppnande

2. Namnupprop samt fastställande av röstlängden

3. Mötets stadgeenliga kallande

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av funktionärer för årsmötet

a)  förhandlingsledare

b)  rapport om av styrelsen utsedd sekreterare

c)  2 protokolljusterare

d)  2 rösträknare

6. Föregående mötesprotokoll

7. Rapporter och skrivelser

8. Nya medlemmar

9. Behandling av inkomna motioner                         

10. Arvoden och traktamenten till föreningens funktionärer

11. Synskadades Förening SRF Malmö-Svedala 2020

a)  framläggande av verksamhetsberättelse

b)  godkännande av resultaträkning

c)  fastställande av balansräkning

d)  revisionsberättelse

e)  ansvarsfrihet för föreningens styrelseledamöter

12. Val av:

a)   ordförande på ett år

b)   3 ordinarie styrelseledamöter på två år

c)   1 fyllnads val av styrelseledamot på 1 år

d)   2 revisorer jämte 2 ersättare på ett år

e)   3 ordinarie ledamöter i valberedningen

 

13. Val av ombud samt ersättare till SRF Skånes representant-

      skapsmöten 2021, 10 ordinarie och 5 reserver

14. Fastställande av verksamhetsplan och budget 2021

15. Fastställande av medlemsavgift för 2022

16. Nya frågor

17. Avslutning