Verksamhet

Föreningens mål är:

  • att inom kommunen organisera synskadad och att bereda medlemmarna tillfälle att överlägga i gemensamma angelägenheter
  • att tillvarata synskadades gemensamma intressen och verka för att synskadade får med övriga medborgare likvärdiga levnadsförhållanden
  • att bedriva sådan verksamhet, som stimulerar till ett aktivt och meningsfullt liv

Här kommer en kort presentation av SRF Malmös verksamhet

Vår dagverksamhet är öppen måndag-onsdag kl 13.00-15.30. Vi träffas i föreningens lokaler och pratar, fikar och har det trevligt. Vi har frågesport, bingo, musiklyssning, kortspel m.m. Verksamhetsansvariga anordnar litteratur- och kulturaftnar, resor,  syntolkade arrangemang såsom teater, film, konst samt modevisning m.m.

Motionsverksamheten anordnar tipspromenader, motionsdagar, långvandringar m.m.

Barn och föräldraverksamheten bevakar frågor som gäller synskadade barn. Arbetar både för synskadade barn och synskadade föräldrar. 

Studieverksamheten anordnar studiecirklar i allmänna ämnen, rehabiliteringsämnen, samt ämnen i samhällskunskap och om Synskadades Riksförbund. Varje år anordnas en cirkel om en författare, ett land eller landskap.

Uppsökerigruppen arbetar med att få fler medlemmar till föreningen genom ett uppsökande arbete. En faddergrupp har bildats som ska introducera nya medlemmar i föreningsarbetet.

Ledarhundsverksamheten ordnar fortbildningskurser och träning för ledarhundsförarna och deras hundar.

Intressepolitiska verksamheten arbetar med frågor som kommunen ansvarar för såsom hemtjänst, ledsagartjänst, färdtjänst och liknande. Dessutom försöker vi påverka rehabilitering, arbetsmarknad, studier, samt fritidsfrågor. Vi arbetar för att samhället skall anpassas så att det blir tillgängligt även för synskadade. Utskottet arbetar med frågor som kollektivtrafik och gångstråk för alla, färgsättning och markering av faror, tillgänglighet inom IT, all information tillgänglig för synskadade. Vi informerar om synskador i skolor, på företag, myndigheter m.m.

Jämställdhetsfrågor två i styrelsen granskar och lägger förslag utifrån genusperspektivet.

Socialombuden hjälper enskilda medlemmar att få sina behov tillgodosedda och berättar om vilka rättigheter och skyldigheter du har som synskadad. Ombuden arbetar under sekretess.

  1. Dokument