Påverkansarbete

På SRF:s kongress beslutades att förbundet ska jobba för en stärkt habilitering och rehabilitering. I denna anda ska SRF Östergötland verka för en habilitering och rehabilitering av hög kvalitet med individens behov i centrum.

Vi ska samarbeta med Funktionsrätt Östergötland samt med andra organisationer som driver frågor där vi har samröre.

Vi ska medverka i olika grupper som RRFF (Regionens råd i funktionshinderfrågor), syncentralens brukarråd, referensgruppen om kollektivtrafik samt andra forum där vi kan vara med och påverka.

Vi ska bevaka och driva frågan om en tillgänglig och användbar allmän och särskild kollektivtrafik.

Vi ska vara pådrivande i frågor om trafiksäkerhet och trafikmiljö.

Genom samverkan med Arbetsförmedlingen, Region Östergötland, kommunerna och företagarföreningar i länet ska vi stödja utvecklingen för personer med synnedsättning på arbetsmarknaden.

Vi ska stötta våra lokalföreningarna i sitt arbete.