Årsmöte 2019

Rapport från årsmötet

Alla förhandstecken tydde på ett dramatiskt årsmöte. Så det var med blandade känslor vi bänkade oss i Gotlandssalen den 28 mars.

Vi visste att vi inte hade kunnat skicka ut några ekonomiska handlingar i förväg. De fanns inte ens att dela ut på mötet. Vi väntade hård kritik för detta.

Och visst fanns det kritik. Men när vår kassaförvaltare Leif Eek hade redogjort, muntligt och grundligt, för ekonomin samt revisorernas berättelse, kunde vi inte vara annat än nöjda. Leif svarade på frågor och förklarade så bra att man förstod vad han menade, även om man inte var så bra på siffror.

Att vi hade en utmärkt mötesordförande i form av Karin Hjalmarsson underlättade ännu mer och gjorde att årsmötet flöt smidigt.

Vår ordförande Lillemor Högselius hade aviserat att hon inte tänkte ställa upp för omval. Istället valdes en ny ordförande, Kaj Nordquist. Han har lång erfarenhet av föreningsarbete, bland annat från SRF-distriktet.

Nya i styrelsen är Marianne Österholm, Joakim Centervik, Gunnar Sandström och Birgitta Lindén. Berit Andersson valdes om på två år. Kvar i styrelsen är Göran Gustafsson, Stefan Mattsson och Elisabeth Ravstis.

Vi tackar Guy Perdhe, Gudrun Greisz Liljeskog, Carola Gioti och Lars G Andersson, som nu lämnar styrelsen.

Årsmötet behandlade också två motioner. Mest debatt blev det om huruvida vi ska använda ordet "synkapitalist". Det är ett ord som aldrig används av föreningen, utan det är i så fall enskilda som använder det.

Det är svårt att som årsmöte besluta vilka ord som inte får användas. Men det är viktigt att vi tänker på vilka ord vi använder, så att vi inte diskriminerar eller sårar någon. Det var alla överens om. Med det ansågs motionen besvarad.

En annan motion om datasäkerhet bifölls utan debatt.

Två uttalanden, om elsparkcyklar och om ledsagning, antogs också av årsmötet. Se nedan.

Nu var klockan över nio och alla var trötta. Vi tackade varandra, och de avgående styrelseledamöterna och vår avgående ordförande fick fina presenter. Lite te och annat gott blev det även till mötesordföranden, som rott mötet i hamn med så glatt humör och positiv stämning.

Kait Bessing

Nya styrelsen

Kaj Nordquist, ordförande 1 år

Marianne Österholm, 2 år

Joakim Centervik, 2 år

Berit Andersson, 2 år

Gunnar Sandström, 2 år

Birgitta Lindén, 1 år

Efter konstitueringen är Elisabeth Ravstis vice ordförande medan Stefan Mattsson fortsätter som kassör. AU består av Kaj, Elisabeth och Stefan, samt en fjärde plats som roterar mellan ledamöterna.

Två uttalanden

Synskadade sparkas bort från gatorna

Det senaste året har intåget av eldrivna sparkcyklar på Stockholms trottoarer och gågator ytterligare bidragit till en redan svårnavigerad och ibland rent livsfarlig miljö för synskadade.

Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning antogs så sent som i somras. Där fastställs det att personer med funktionsnedsättning ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda stadens alla miljöer på jämlika villkor som alla andra, och hinder ska åtgärdas så att den blir tillgänglig och användbar för alla oavsett funktionsförmåga.

En tillgänglig miljö innebär alltså att den ska vara säker, trygg och möjlig att orientera i. Men synskadade måste redan tampas med reklamskyltar, gatupratare, felparkerade cyklar och nu alltså dessa sparkcyklar som ingen vill ta ansvar för. Hur tillgängligt är det?

Överallt ligger dessa sparkcyklar och skräpar mitt i gångstråken, och många är rapporterna från våra medlemmar och andra som har fallit handlöst, slagit sig eller skadats på dessa fordon.

Och till vilken nytta? Särskilt miljövänliga är de i alla fall inte – företagen påtalar själva att de kasseras efter en månad, tre månader eller i bästa fall ett halvår. Detta är ett oerhört slöseri med resurser som Stockholms stad sanktionerar.

Synskadades Riksförbund Stockholms Stad kräver att stadens ledning skyndsamt tillser att de eldrivna sparkcyklar som utgör ett hinder på våra gator och torg blir bortforslade. Så här tanklöst kan man inte få hantera vår gemensamma miljö!

 

Dags för staden att stå upp för riktlinjerna!

När riktlinjerna för ledsagning enligt Socialtjänstlagen antogs sommaren 2018 var Stockholms stads ambition att ytterligare möta brukarnas behov och att tilldela ledsagartimmar mer generöst än tidigare.

Vi menar att det nu är dags att ta nästa steg.

Synskadades Riksförbund Stockholms Stad vill uppmana staden att inrätta en integrerad arbetsgrupp inom socialförvaltningen och äldreförvaltningen som per delegation ges tillstånd att ompröva de nekande beslut om ledsagning som tas på stadsdelsnivå och som inte motsvarar fullmäktiges ambitioner.

Detta skulle bidra till att upprätta likställigheten inom staden, som inte fungerar tillfredsställande med de instrument som idag står till buds. Nu skickas ärendet istället vidare till förvaltningsrätten, och detta resulterar oftast i avslag och att de, av kommunfullmäktige, fastslagna riktlinjerna får stå tillbaka för gammal juridisk praxis. Detta är helt oacceptabelt.

Stå upp för de riktlinjer ni har infört!

 

Här finns årsmöteshandlingarna att ladda ner. Ekonomi och bokslut finns som pdf-fil.

Årsmöteshandlingar 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Valberedningens förslag

Årsbokslut och revisionsberättelse 2018