sett bakifrån någon som lägger armen om en annan med högt gräs och en sjö framför sig
Sett bakifrån: någon som lagt armen om en annan och de står i högt grönt gräs med en sjö framför sig

Våra fonder och stiftelser

Margareta och Stig Jönssons stiftelse

Från denna stiftelse lämnas understöd till behövande blinda i Stockholm. SRF Stockholms stad har i uppdrag att fördela bidrag.

Ansökningsblankett finns inte, utan ansökan skrivs fritt.

Villkor för att kunna erhålla bidrag:

Att man är bosatt och folkbokförd i Stockholms kommun.

Att man har en taxerad inkomst, även kallad fastställd förvärvsinkomst, på högst 186.000 kr samt förmögenhet eller kapitaltillgångar under 100.000 kr.

I ansökan ska finnas beskrivning av:

 • Bidragsändamål
 • Kostnadsberäkning samt uppgift om sökt belopp
 • Personnummer
 • Namn
 • Fullständig adress
 • Telefonnummer dagtid

Uppgift om konto till vilket det sökta bidraget önskas utbetalas till.

Huruvida bidrag för samma ändamål sökts eller erhållits från annan bidragsgivare.

Till ansökan ska medfölja handlingar som styrker att villkoren är uppfyllda, t ex kopior på slutskattebesked för inkomster föregående år, aktuella uppgifter om inkomster och utgifter för nuvarande år, och redovisning av tillgångar och förmögenhet.

Synskadad som inte är röstberättigad medlem i SRF ska bifoga läkarintyg som styrker synskada.

Ansökan ska vara insänd till den 1 maj samt den 1 november varje år. Beslut fattas under november månad. Vilka som erhållit bidrag kommer att rapporteras till stiftelseförvaltaren SEB.

Ansökan skickas till:

SRF Stockholms Stad
Jönssons stiftelse
Gotlandsgatan 44, 1trn
116 65 Stockholm

Vid frågor ring 08-452 22 00


Gudrun Hammars fond

Information

Medlemmarna i SRF Stockholms Stad kan erhålla bidrag ur avkastningen av Gudrun Hammars minnesfond.

Ändamål

Bidrag beviljas till kostnader för vistelse, upp till två veckor, vid semesterhem för synskadade, främst Almåsa.

Villkor

 • Villkor för att kunna erhålla bidrag:
  Man ska vara medlem i SRF Stockholms Stad.
 • Man ska vara gravt synskadad, dvs högst ledsyn, eller ha behov av vårdare på grund av ytterligare handikapp eller sjukdom.
 • Man ska sakna ekonomiska möjligheter att själv bekosta sin vistelse vid semesterhem (detta innebär enbart folkpension med automatiska tillägg).

Ansökan

Ansökan om bidrag ur Gudrun Hammars minnesfond ska göras på blankett som kan rekvireras från adress:

SRF Stockholms Stad
Gotlandsgatan 44, 1trn
116 65 Stockholm
Tel 08-452 22 00

I ansökan ska styrkas att villkoren uppfylls. Dessutom ska det anges vid vilket semesterhem vistelsen ska vara och vilken period. Av ansökan ska också framgå om sökande sökt eller fått bidrag från annan bidragsgivare.

Ansökan ska vara föreningen tillhanda senast 1 mars (för påskfirande), 1 maj (för sommarvistelse) och 1 november(för jul och nyår).

Beslut

Granskning av ansökningar och beslut om bidrag görs av styrelsen för SRF Stockholms stad. Sökanden meddelas beslutet skriftligen efter 15 dagar. Beslutet kan inte överklagas.

Fördelning

Huvudparten av för året tillgängliga medel delas ut under våren för sommarvistelse. En mindre del sparas för att delas ut under hösten, främst med tanke på julfirande.


Stiftelsen Greta och Harry Wallins fond

Org.nr 802413-1040

Ändamål

"Fondens avkastning skall efter styrelsens bestämmande användas till ändamål, som styrelsen finner lämpligt, varvid dock skall iakttagas, att avkastningen i första hand skall användas till blinda personers förströelse och rekreation. Skulle styrelsen finna särskilda skäl därtill äro, äger styrelsen för nyssnämnda eller annat ändamål disponera över viss del av kapitalet, dock ej mer än en tredjedel av det ursprungliga kapitalet varje år."

Ansökan

Ska innehålla uppgift om vilken stiftelse ansökan avser och vidare rymmas inom stiftelsens ändamål enligt ovan.

Handläggningen av ansökan underlättas om den skickas in via e-post. Den ska innehålla följande uppgifter:

 • Organisationens namn
 • Organisationsnummer
 • Bankuppgifter för utbetalning av beviljat anslag
 • Namn, adress och telefonnummer till kontaktperson för ansökan
 • Underskrift

Inom ramen för vad som enligt stiftelseurkunden tillåts ska följande gälla för utdelning av bidrag:

 1. Ansökan ska skriftligen göras före den 31 januari varje år till SRF Stockholms Stad och avse verksamhet som genomförs samma kalenderår.
 2. Rätt att söka har organisationer av synskadade med säte inom samma geografiska område som SRF Stockholms Stad eller som bedriver sin huvudsakliga verksamhet inom detta område.
 3. I ansökan ska anges ändamål och kostnader för det ansökan avser.
 4. Beslut fattas senast den 28 februari av stiftelsens styrelse eller av denna utsedda personer.