Ett ledarhundsekipage går över ett övergångsställe.

Påverkan

Här kan du följa vårt påverkansarbete. Påverkansarbetet inom Synskadades Riksförbund utgår från organisationens övergripande mål om att vi som är synskadade ska ha frihet i vår vardag.

Vi ska få bestämma vart vi vill resa, hur vi vill använda vår ledsagning och vilka böcker och tidningar vi vill ta del av. Vi ska ha jobb som de flesta andra har.

Det är också en av hörnstenarna i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Aktuellt just nu

2018-11-10

Synskadades Riksförbund Stockholms stad kräver att Högersväng vid rött och allgrönt för cykeltrafik stoppas

Synskadades Riksförbund Stockholm stad har med stigande förvåning tagit del det förslag till beslut som ska läggas fram till Trafiknämnden på torsdag den 15 november 2018.

Den första förändringen ska göra det tillåtet för cyklister att cykla höger i korsningar även om trafikljuset lyser rött. Den andra förändringen kallas för allgröna korsningar. Det innebär att under den tid cyklisterna har grönt ljus har alla övriga trafikanter rött, något som leder till längre väntetider för alla utom cyklisterna.

Utredningen har velat undersöka huruvida förändringarna kan ge ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för cykeltrafiken och man föreslår i utlåtandet att försök av detta slag bör göras i Stockholms stad. Vi menar att det inte råder någon tvekan om att förslagen leder till ökade flöden och ökad framkomlighet för cyklister, det behövs det ingen utredning för att besvara. Men på vems bekostnad sker det?

Detta, visar det sig, får vi inget svar på. Vi kan konstatera att det framlagda tjänsteutlåtandet saknar tillgänglighetsperspektiv i sin helhet.

Det saknas även en risk- och konsekvensanalys som tar avstamp i gångtrafikanters trygghet. Alla som någonsin gått på en gata i Stockholms vet hur osäker man känner sig som oskyddad gångtrafikant. Om man då dessutom har en synskada så ökas den osäkerheten mångfalt.

Vi inser stadens vilja att göra det enklare att cykla och därmed öka cykelanvändandet i staden. Det är både hälsofrämjande och miljövänligt. Däremot undrar vi varför det måste ske på bekostnad av oskyddade och utsatta gångtrafikanter?

En så här viktig tillgänglighetsfråga kan och bör inte forceras genom nämnden utan en utredning värd namnet. Synskadades Riksförbund Stockholm stad kräver att försöken stoppas och att ärendet återremitteras Trafikkontoret. 

-----------------------------------------------------------------

Om du missade SRF Stockholms stads manifestation utanför Stadshuset den 11 juni och inte har läst artikeln i På Tal Om Stockholm, så kommer den här:

LYSSNA HÄR

 -----------------------------------------------------------------

2018-06-13

Den 11 juni klubbades äntligen de reviderade riktlinjerna kring ledsagning i kommunfullmäktige och vår manifestation utanför Stadshuset bjöd fint väder och bra uppslutning från oss i SRF Stockholms stad.

Inne på kommunfullmäktige följde en engagerad och relativt insatt debatt om sakfrågan - ledsagning.

Debatten kring ledsagningen, som ni kan ta del av i länken nedan, är en vinst för föreningens arbete och också en vinst för synskaderörelsen i stort. Det visade att en fråga som är avgörande för en mindre del av befolkningen ändå kan få ta stor plats i Stadshuset.

Men det betyder inte att kampen är över, långt därifrån. Det här är bara det första steget mot en fri ledsagning där brukaren har makten. Med hårt arbete och en tro på att vi kan förändra går vi framåt!

Här är länken till ljudupptagningen från kommunfullmäktige 11 juni 2018: 

Vid frågor, kontakta Sandra Lindquist, intressepolitisk ombudsman, på telefonnummer 08-452 22 01 eller e-post: sandra.lindquist@srfstockholm.se

 

2018-04-03

Uppdatering om ledsagningen i Stockholms stad:

För en vecka sedan klubbades stadens nya, reviderade riktlinjer för ledsagning i socialnämnden och nu kommer de att gå ut på remiss för att sedan slutligen beslutas av kommunfullmäktige.

Denna version är en klar förbättring av det förslag som skulle ha klubbats i februari, med tydligare skrivning om skillnaden mellan ledsagning och följeslagare och en bredare ansats vad gäller ledsagningens ändamål.

Alltså ett stort steg i positiv riktning i kampen för rätten till ledsagning på brukarens villkor!

Vid frågor eller funderingar, kontakta ombudsman Sandra Lindquist på 08-452 22 01 eller e-post sandra.lindquist@srfstockholm.se

 

 

2018-02-22

Pressmeddelande

En delseger i kampen för rätten till ledsagning

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen meddelade på Socialnämndens sammanträde den 20 februari att de föreslagna riktlinjerna kring ledsagarservice och ledsagning bordläggs, eftersom äldreförvaltningens riktlinjer om följeslagare behöver ses över.

Sedan hösten 2017 har Synskadades Riksförbund Stockholms stad intensifierat arbetet för att synskadade i staden ska tillförsäkras rätten till de ledsagartimmar de behöver för att leva ett gott liv. Ett led i detta har varit att arbeta för att insatsen följeslagare inom hemtjänsten aldrig ska få ersätta ledsagningen, eftersom denna insats inte lämpar sig för personer med synskada. Redan nu har alltså arbetet gett resultat.

- Detta är något vi arbetat mycket intensivt med under vintern och det är hoppingivande att borgarrådet signalerar att man nu vill se över riktlinjerna, säger Sandra Lindquist, ombudsman på Synskadades Riksförbund Stockholm stad.

- Förhoppningsvis innebär detta i förlängningen att synskadade i Stockholm stad slipper se sina ledsagartimmar omvandlas till obrukbara följeslagarinsatser. 

För mer information var vänlig kontakta Sandra Lindquist, 08-452 22 01

 

 

Prioriterade områden

Eftersom funktionshinderpolitiken ska genomsyra hela samhället bedriver vi en ständig omvärldsbevakning. Föreningens hösmöte, som är ungefär samma sak som årsmötet, har dock bestämt att vi ska prioritera följande områden:

  1. En bild på olika ögon Syntolkning

  2. Stockholms funktionshinderråd

  3. Frågor vi driver